Skip to main content

Julkinen hallintotehtävä ja virkavastuu

Asumisoikeusasuntojen asukasvalinta on julkinen hallintotehtävä, joten asukasvalinnassa noudatetaan hallinnon yleislakeja ja asukasvalintaa tekevät toimivat virkavastuulla. Asumisoikeusyhteisön palveluksessa olevaan henkilöön ja asumisoikeusyhteisön alihankkijan palveluksessa olevaan henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan asukasvalintaa. Virkavastuuta ja vahingonkorvausvastuuta sovelletaan myös yhteisön toimielimeen tai johdon jäseneen heidän hoitaessaan asukasvalintatehtäviä.

Hallinnon yleislait

Hallinnon yleislakeina pidetään

  • hallintolakia

  • kielilakia

  • viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (julkisuuslaki)

  • sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettua lakia.

Muut sovellettavat lait

Lisäksi julkista hallintotehtävää hoitavaan sovelletaan osittain

  • digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annettua lakia (digipalvelulaki)

  • julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettua lakia (tiedonhallintalaki).

Valintasäännösten ja virkavastuun tulkinta ja soveltaminen

Asumisoikeusyhteisöt vastaavat itse asukasvalintasäännösten ja virkavastuun tulkinnasta ja soveltamisesta. Viime kädessä ylimmät laillisuusvalvojat ja/tai yleiset tuomioistuimet ratkaisevat julkisen hallintotehtävän ja virkavastuun soveltamisalan sekä niiden piiriin kuluvat toimenpiteet.

Lait (Finlex)

Hallintolaki 434/2003

Kielilaki 423/2003

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.