Skip to main content

Bostadsrättsavtal

När du har hittat och bokat en bostad säkerställer bostadsrättssammanslutningen innan bostadsrättsavtalet ingås att du har rätt till bostaden.

Bostadsrättsavtalet och ändringen av det ingås skriftligen. I avtalet ska åtminstone följande nämnas:

  • avtalsparterna

  • bostadslägenhet samt eventuell annan del av byggnad eller fastighet som bostadsrätten gäller

  • bruksvederlagets storlek och grunden för hur det bestäms

  • det ordningsnummer genom vilket bostadsrätten har erhållits.

Avtalet kan ingås i pappersform eller elektroniskt och dess innehåll kan inte ändras ensidigt.

Om du under boendetiden har meningsskiljaktigheter om avtalsvillkoren med bostadsrättssamfundet, ger

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 7 § Bostadsrättsavtal

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.