Skip to main content

Bruksvederlag för bostadsrättsbostäder

Under den tid du besitter bostaden betalar du ett månatligt bruksvederlag. Bruksvederlaget ska betalas senast den andra dagen från ingången av betalningsmånaden för bruksvederlaget, om inte något annat har avtalats.

Bruksvederlagets belopp

Bruksvederlaget för en bostadsrättsbostad ska vara skäligt. Vederlaget bestäms enligt självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen innebär att bruksvederlag får tas ut till högst det belopp som behövs för att täcka utgifterna för bostäderna och lokaler i anslutning till dem samt utgifterna för god fastighetshållning.

Bruksvederlaget för statsunderstödda bostadsrättsbostäder ska vara mindre än den hyra som i allmänhet tas ut för hyresbostäder med samma bruksvärde.

Uppgifterna om grunderna för bruksvederlagen presenteras i kalkylform för boendestämman och samarbetsorganet. Uppgifterna ska också vara tillgängligt digitalt för de boende. Om samfundet inte har ett webbaserat system kan uppgifterna på begäran skickas per e-post.

Bostadsrättssamfundet ska meddela om höjning av bruksvederlaget, grunden och det nya bruksvederlaget skriftligen två månader före betalningsperioden för det nya bruksvederlaget.

 

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 4 kap.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.