Skip to main content

Offentlig förvaltningsuppgift och tjänsteansvar

Valet av boende till bostadsrättsbostäder är en offentlig förvaltningsuppgift, så vid valet av boende iakttas allmänna förvaltningslagar och de som väljer boende handlar under tjänsteansvar. Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på den som är anställd hos ett bostadsrättssamfund och den som är anställd hos en underleverantör till samfundet när hen väljer boende. Tjänsteansvaret och skadeståndsansvaret tillämpas också på samfundets organ eller en medlem av ledningen när de sköter val av boende.

Allmänna förvaltningslagar

Allmänna förvaltningslagar är

  • förvaltningslagen

  • språklagen

  • lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen)

  • lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

Övriga lagar som tillämpas

På den som sköter offentliga förvaltningsuppgifter tillämpas dessutom delvis

  • lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (lagen om digitala tjänster)

  • lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (informationshanteringslagen).

Tolkning och tillämpning av valbestämmelserna och tjänsteansvaret

Bostadsrättssamfunden ansvarar själva för tolkningen och tillämpningen av bestämmelserna om val av boende och tjänsteansvar. I sista hand avgör de högsta laglighetsövervakarna och/eller de allmänna domstolarna tillämpningsområdet för den offentliga förvaltningsuppgiften och tjänsteansvaret samt de åtgärder som hör till dem.

Lagar (Finlex)

Förvaltningslag 434/2003

Språklag 423/2003

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999

Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 13/2003

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen 906/2019

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.