Skip to main content

Vanliga frågor

Hur får jag ett så bra ordningsnummer som möjligt?
Ordningsnumret är avsett för ett verkligt behov av bostadsrättsbostad. Det lönar sig att ansöka om ordningsnummer när du vet att du kommer att ansöka om en bostadsrättsbostad under de följande två åren. När du ansöker om ordningsnummer är det bra att beakta att numret är riksomfattande och i kraft en viss tid, 2 år. Om en annan person har ett mindre nummer än du, men söker bostad på en annan ort än du, påverkar hens nummer inte din ställning på din egen ort. Din egen plats i kön kan också ändras när de äldsta siffrorna upphör att gälla.

Hur vet jag var jag står i kön?
Ordningsnumret är riksomfattande och tidsbegränsat, så man kan inte veta sin exakta plats i kön. Den som har ett mindre nummer än du kan söka bostad på en annan ort än du, så platsen för en sådan sökande påverkar inte din plats på den ort du söker till.

Även tidsfristen för ordningsnumret påverkar i kön. Din egen plats i kön kan ändras när de äldsta siffrorna upphör att gälla.

Hur snabbt får jag ordningsnumret?
Om du söker ordningsnumret i ordningsnummerregistret på webben får du numret genast när du har gjort ansökan och betalningen har registrerats i tjänsten.

Ansökningar som skickas på papper behandlas dagligen i den ordning de anlänt. Det lönar sig att beakta den tid som går åt till postgången.

Vi är sambor och ansöker om en bostadsrättsbostad tillsammans. Vi har båda våra egna ordningsnummer. Kan vi välja med vilket nummer bostadsrättsavtalet ingås?
Ja, ni kan välja. Behovet av en bostadsrättsbostad (ägarbostad och/eller förmögenhet) utreds dock av alla 18–54-åringar som flyttar in i lägenheten.

Vi är gifta och har ett gemensamt ordningsnummer. Hur går man till väga vid skilsmässa – vem får behålla numret?
Ni måste avgöra sinsemellan vem som behåller numret. Den parten som avstår ska ta bort sina uppgifter från ARAs ordningsnummerregister från det gemensamma numret. Därefter har parten möjlighet att söka ett nytt nummer för sig själv. Alternativt kan ni båda avstå från det gemensamma ordningsnumret och ansöka om helt nya ordningsnummer för er själva.

Kan jag förlänga giltighetstiden för mitt ordningsnummer efter tidsfristen på två år?
Nej, det kan du inte. Om ditt ordningsnummer inte har använts inom utsatt tid ska du ansöka om ett nytt nummer.

Ett undantag är ordningsnumret för en person med funktionsnedsättning, som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Ara kan förnya i en situation som avses i 15 § i diskrimineringslagen (1325/2014), om det krävs för att få en bostad som motsvarar personens behov.

Kan jag ansöka om ett nytt ordningsnummer innan mitt gällande nummer upphör?
Nej, det kan du inte. Du kan endast ha ett gällande nummer åt gången. Om du vill ha ett nytt nummer innan ditt gällande nummer upphör måste du först avstå från ditt gällande nummer. Därefter kan du ansöka om en ny som gäller de följande två åren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.