Skip to main content

Asukashallinnon perustana yhteistyö

Asukashallinnon tarkoituksena on antaa asumisoikeuden haltijoille päätösvaltaa ja vaikuttamismahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa, sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää asumisoikeustalojen kunnossapitoa ja hoitoa.

Tavoitteena on, että asukashallinto perustuu asumisoikeusyhteisön avoimeen tiedonvälitykseen sekä yhteisön ja asumisoikeuden haltijoiden väliseen hyvään yhteistyöhön ja keskinäiseen luottamukseen. Asukashallinnossa on tärkeää, että asumisoikeuden haltijoita kiinnostavat yhteiset asiat esitetään ymmärrettävästi. Avoimuus ja rakentava keskustelu edellyttävät toiminnan läpinäkyvyyttä: tietoa siitä, mitä on suunnitteilla, tekeillä ja missä vaiheessa asioista päätetään.

Säännöksillä on luotu minimitaso asukashallinnolle. Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Tämä edellyttää, että asumisoikeuden haltijat saavat osallistua omaa asumistaan koskevaan päätöksentekoon asumisoikeuslain mukaisin oikeuksin. Asukashallintoa voidaan myös kehittää joustavasti erilaisissa ja erikokoisissa yhtiöissä. Asukashallintoon osallistuminen on asukkaalle oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa asumiseensa. Hyvin suunnitellulla ja organisoidulla asukashallinnolla asumisoikeusyhteisöt ja asukkaat voivat luoda yhdessä joustavan, luotettavan ja kilpailukykyisen asumismuodon.

Säännökset ovat joustavia, koska yhteisöt ovat erilaisia sekä kooltaan että toimintatavoiltaan. Käytössä olevat asukashallintorakenteet on mahdollista myös säilyttää, koska asukkaat voivat päättää haluamastaan asukashallinnon toimintatavasta lain puitteissa. Yhteistoimintaelin on kuitenkin perustettava, jos yhteisön asukashallintomallissa ei sellaista ole.

Monet asukashallinnon tehtävät ja tiedonsaantioikeudet voidaan hoitaa nopeasti ja reaaliaikaisesti. Digitaaliset tiedottamis- ja asiointikanavat mahdollistavat myös asukashallinnon kokousten järjestämisen joustavasti. Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet paranevat, koska asumisoikeusyhteisön on helppo käsitellä ja ottaa huomioon asukkailta saatua palautetta nopeammin kuin esimerkiksi jäykässä ja aikaa vievässä lausuntomenettelyssä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.