Skip to main content

Asumisoikeusyhdistysten asukashallinto

Asumisoikeusyhdistyksistä on säädetty oma lakinsa (1072/1994), joten asumisoikeuslain mukainen asukashallinto ei koske niitä. Päätösvalta on asumisoikeuden haltijoilla yhdistyksen jäseninä.

Asumisoikeusyhdistyksellä on kuitenkin oikeus valita asumisoikeuden haltijoiden edustaja valtakunnalliseen neuvottelukuntaan. Edustajan valitsee asumisoikeusyhdistyksen kokous.

Asumisoikeusyhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että asumisoikeusyhdistyslain mukaista asukashallintoa ei sovelleta. Asumisoikeusyhdistyksissä päätösvalta on asumisoikeuden haltijoilla, koska ulkopuolista omistajatahoa ei ole. Asumisoikeusyhdistyksistä annetussa laissa on säädetty asukashallinnosta, joka on tarkoitettu asumisoikeuden haltijoiden alueelliseen päätöksentekoon, täydentämään yhdistyksen kokouksen ja hallituksen päätöksentekoa koko yhdistystä koskevista asioista. Asukashallinnon tehtävänä on huolehtia asukashallintoalueella olevien yhdistyksen hallitsemien kiinteistöjen ja rakennusten ylläpidosta ja hoidosta. Asukashallinto voi päättää lisäksi sellaisista perusparannuksista ja uudistuksista, joilla alueen kiinteistöt ja rakennukset saatetaan vastaamaan kunkin ajankohdan tavanomaisia vaatimuksia. Asukaskokous päättää siitä käyttövastikkeen osasta, joka kattaa asukashallinnon hoitamisen tehtävien menot.

Asukashallinnon päätökset sitovat yhdistystä. Asukaskokous tekee päätökset ja päätösten käytännön toteutuksesta huolehtii asukastoimikunta. Alueella on oltava asukaskokouksen valitsema valvoja ja asukastoimikunta voi nimittää isännöitsijän.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.