Skip to main content

Kuka päättää käyttövastikkeen määrästä?

Asumisoikeusyhtiöt päättävät asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeen määrästä. Käyttövastikkeiden määrittämisessä on noudatettava omakustannusperiaatetta.

Päätöksenteko asumisoikeusyhdistyksen omistamissa asunnoissa

Asumisoikeusyhdistyksissä ainoastaan asumisoikeuden haltijat voivat käyttää päätösvaltaansa niissä asioissa, jotka koskevat maksuvelvollisuutta yhdistykselle asumisoikeusasioissa (Asumisoikeusyhdistyslaki 13 §). Asumisoikeusyhdistyksen muut jäsenet voivat käyttää päätösvaltaansa muissa asioissa yhdistyksen kokouksessa.

Asumisoikeusyhdistyksissä käyttövastike jakautuu

  • asukaskokouksessa päätettävään vastikkeeseen, jolla katetaan asukashallinnon tehtävistä aiheutuvat menot

  • yhdistyksen kokouksessa päätettävään vastikkeeseen, jolla katetaan yhdistyksen muut asumisoikeuslain mukaiset menot.

Jos yhdistyksen kokous ei ole päättänyt yhdistyksen jakamisesta asukashallintoalueisiin, asumisoikeusyhdistys muodostaa yhden asukashallintoalueen. Asumisoikeuden haltijat päättävät siinä tapauksessa yhdistyksen kokouksessa koko yhdistyksen ja kaikkien asumisoikeuskohteiden käyttövastikkeiden määristä.

Jos yhdistys on jaettu asukashallintoalueisiin, päätökset asukashallinnon talousarviosta ja asukashallinnon käytettävissä olevasta käyttövastikkeen osasta kuuluvat asukaskokoukselle.

Asukashallinnon menot

Asukashallintoalueen menoja ovat esimerkiksi

  • kiinteistöjen ja rakennusten ylläpito- ja hoitokulut,

  • rakennusten lämmitys-, vesi-, jätevesi- ja puhtaanapitokulut,

  • tontin vuokra ja vuosikorjaukset.

Asumisoikeusyhdistyksen menot

Asumisoikeusyhdistys vastaa lähinnä vastikkeen osasta, jolla katetaan esimerkiksi rakentamisesta aiheutuneet pääomamenot ja keskushallinnon menot. Yhdistyksen kokous voi myös päättää perusparannuksista tai muista uudistuksista. Asumisoikeusyhdistyksissä pitkän tähtäimen suunnitelmat perusparantamisiin ja muihin isoihin korjauksiin valmistellaan ja päätetään siinä toimielimessä, jonka tehtäviin asia tai toimi kuuluu.

Kokouskutsu ja asiakirjat

Koko yhdistyksen talousarviosta ja käyttövastikkeista päättämistä varten hallituksen on lähetettävä yhdistyksen kokouskutsun mukana asumisoikeuden haltijalle sekä kohdekohtaiset että koko yhdistyksen käyttövastikelaskelmat ja jälkilaskelmat. Lisäksi asumisoikeuden haltijalle on lähetettävä

  • tilinpäätös

  • tilintarkastuskertomus ja/tai

  • toiminnantarkastuskertomus.

Asukashallintoalueen asukastoimikunnan kertomus ja valvojan valvontakertomus sekä niitä koskeva asukaskokouksen pöytäkirja on pidettävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa nähtävillä.

Vaihtoehtoisesti edellä mainitut asiakirjat voi pitää vähintään viikon ajan ennen kokousta isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan luona tai kokouskutsussa ilmoitetussa muussa paikassa jäsenten nähtävinä. Kokouskutsussa on tällöin mainittava aika, jolloin asiakirjoihin voi perehtyä, jos yhdistyksellä ei ole säännöllisinä aikoina auki olevaa toimistoa. Asiakirjoista on lähetettävä postitse jäljennös sitä pyytävälle yhdistyksen jäsenelle. Lähettämisestä saadaan periä hallituksen vahvistama kohtuullinen maksu.

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusyhdistyksistä 1072/1994, 13 § Äänioikeus

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.