Skip to main content

Tiedonsaantioikeus ja tiedottamisvelvollisuus

Asukaskokouksella, yhteistyöelimellä ja asukastoimikunnalla on oikeus saada asumisoikeusyhteisöltä tai tämän edustajalta oikeuksiensa käyttämiseen tarpeelliset asumisoikeuskohdetta tai asumisoikeusyhteisöä koskevat tiedot. Tiedot on annettava tilintarkastajan oikeiksi varmentamina, jos yhteistyöelin ne sellaisina pyytää. Jos tiedot on pyydetty tilintarkastajan varmentamina ja tietojen oikeellisuutta ei voida varmentaa, on tilintarkastajan todettava tämä.

Asumisoikeusyhteisön on tiedotettava asumisoikeuden haltijoille ja yhteistyöelimelle asumisoikeuskohdetta tai asumisoikeusyhteisöä koskevista sellaisista asioista, joilla voi olla merkitystä heille tai asukashallinnon toimielimille tämän lain mukaisten oikeuksien käyttämisessä (§ 50).

Tiedonsaanti oikea-aikaisesti ja läpinäkyvästi on hyvän asukashallinnon perusta. Tiedonsaanti koskee kaikkia asukashallinnon tasoja, niiden oikeuksien ja ominaispiirteiden mukaisesti.

  • Asukaskokouksella ja asukastoimikunnalla on oikeus saada omaa asumisoikeuskohdetta koskevat tiedot.

  • Yhteistyöelin saa tiedot asumisoikeusyhteisön muodostamasta kokonaisuudesta. Tiedot tulee antaa tilintarkastajan varmentavana, jos yhteistyöelin ne sellaisena pyytää.

  • Asukkaiden valitseman valvojan tehtävänä on yleisten periaatteiden ja yhteisökohtaisten laskelmien varmentaminen.

  • Edellä mainitut tiedonsaantioikeudet koskevat sellaisia merkityksellisiä tietoja, jotka ovat tarpeellisia asukashallinnon toteuttamiseksi.

  • Asumisoikeusyhteisön on annettava asumisoikeuden haltijoille tiedot käyttövastikkeen määräytymisen, tasaamisen ja jyvityksen perusteista, tasauksen vaikutuksesta käyttövastikkeeseen sekä käyttövastikkeilla kerättyjen varojen käytöstä. Tiedot on annettava asukaskokouksessa ja yhteistyöelimelle. Tietojen on oltava asukkaiden saatavilla myös sähköisesti. Jos asumisoikeusyhteisöllä ei ole käytössään verkkopohjaista sähköistä järjestelmää tietojen yleistä jakamista varten, tiedot voitaisiin toimittaa asukkaalle pyynnöstä sähköpostitse.

  • Edellä mainitut tiedot, jotka on annettava asukaskokouksessa, on annettava verkossa tai pyydettäessä sähköpostitse. Postitse pyydettäessä myös sellaisille asumisoikeuden haltijoille, jotka eivät pääse osallistumaan asukaskokoukseen ja joilla ei ole mahdollisuutta saada tietoja digitaalisesti yhteisön verkkosivustolta. Näin mahdollistetaan myös niiden asumisoikeuden haltijoiden tiedonsaantioikeus, jotka eivät esimerkiksi liikuntaesteen tai muun vastaavan syyn johdosta pääse osallistumaan asukaskokoukseen ja käytä digitaalisia viestintävälineitä.


Jos asumisoikeustalon omistava asumisoikeusyhteisö on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016) tarkoitettu hankintayksikkö, sen hankintoihin ja kilpailutuksiin sovelletaan kyseistä lakia. Tällaisia hankintayksikköjä ovat esimerkiksi kuntien omistamat asumisoikeusyhtiöt.

Julkisuuslain (621/1999) mukaan tarjousasian käsittelyä varten laaditut selvitykset ja muut asiakirjat ovat julkisia, kun sopimus asiassa on tehty. Jos asiakirjoihin liittyy toimittajan ilmoittamia esimerkiksi huoltoyhtiöön liittyviä liikesalaisuuksia, niiltä osin tiedot eivät ole julkisia.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.