Skip to main content

Uhkasakko ja seuraamusmaksu

Aran tehtävänä on ohjata ja valvoa asukashallinnon toteuttamista. Sekä yhteisöt että asumisoikeuden haltijat voivat kysyä neuvoa ja ohjeistusta asukashallinnon toteuttamisesta. Ensisijaisesti mahdollisia epäkohtia pyritään ratkaisemaan ohjauksella ja neuvonnalla. Mikäli ohjauksella ei päästä säännösten mukaiseen asukashallintoon, on mahdollista ottaa käyttöön asumisoikeuslain mukaisia seuraamusmenettelyjä.

Jos asumisoikeusyhteisö laiminlyö sille tässä laissa säädetyn tehtävän tai muutoin menettelee tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi asettaa määräajan, jonka kuluessa tehtävä on suoritettava tai menettely oikaistava. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi asettaa tehtävän suorittamisen tai menettelyn oikaisemisen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakosta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990) (104 §).


Jos uhkasakkomenettelyn ei arvioida soveltuvan laiminlyöntiin tai säännösten vastaiseen menettelyyn, Valtiokonttori voi Aran ilmoituksen perusteella tai oma-aloitteisesti määrätä seuraamusmaksun asumisoikeusyhteisölle, joka:

  • antaa Aralle tai Valtiokonttorille 103 §:n mukaista valvontaa varten oleellisesti vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai kieltäytyy antamasta pyydettyjä tietoja;

  • jättää noudattamatta asukasvalinnassa 15-17 §:n säädöksiä valitessaan asumisoikeuden haltijoita;

  • perii käyttövastikkeissa muita kustannuksia kuin mitä 34 §:ssä säädetään omakustannusperiaatteeseen sisältyvistä kustannuksista;

  • laiminlyö hankintojen kilpailuttamisen 37 §:ssä säädetyn mukaisesti; tai

  • laiminlyö asukashallinnolle merkittävien tietojen antamisen 50 §:ssä säädetysti.

Seuraamusmaksu saa olla enintään yksi prosentti asumisoikeusyhteisön jäljellä olevan arava- ja korkotukilainan yhteismäärästä. Seuraamusmaksun suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika, sekä asumisoikeusyhteisön taloudellinen asema. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon menettelyllä saavutettu hyöty ja sillä aiheutettu vahinko, jos ne ovat määritettävissä, asumisoikeusyhteisön yhteistyö Aran kanssa asian selvittämiseksi ja toimenpiteet rikkomisen toistumisen estämiseksi, sekä aiemmat valtion tukemaa asuntotuotantoa koskeviin säännöksiin kohdistuneet rikkomukset ja laiminlyönnit. Seuraamusmaksu voidaan periä kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana asumisoikeusyhteisö on toiminut 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tai ei ole oikaissut 1 momentin 1 kohdan mukaisia vääriä tai harhaanjohtavia tietoja.

Seuraamusmaksu voidaan jättää määräämättä, jos laissa säädettyjen velvollisuuksien rikkominen on vähäistä ja menettelyä on sen haitallisuuteen nähden pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen vähäisenä.

Seuraamusmaksua ei saa kattaa käyttövastikkeilla tai muuten asumisoikeuden haltijoilta tai muilta asukkailta kerättävillä varoilla (§ 105).


Seuraamusmaksu on toissijainen menettely suhteessa uhkasakkomenettelyyn ja sitä voitaisiin käyttää, jos säädetyn uhkasakkomenettelyn ei arvioida soveltuvan tapaukseen.

Asukkaille lakisääteisesti annettavilla tiedoilla on merkitystä asumisoikeusjärjestelmän läpinäkyvyyden varmistamisessa, ja asukashallinto ja -yhteistyö on yksi keinoista turvata asumisoikeusmaksun maksaneen asumisoikeuden haltijan osallistumismahdollisuudet, valtion tuen oikea kohdentuminen ja valtion tukeman asumisen asukaslähtöisyys.

Teonkuviin sisältyisi oleellisuuden tai olennaisuuden vaatimus, jotta seuraamusmaksu voitaisiin määrätä. Olennaisuus merkitsisi toistuvaa tai jatkuvaa lain vastaista menettelyä, jolla olisi olennainen merkitys asumisoikeuden haltijoiden oikeusturvan tai velvoitteiden kannalta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.