Skip to main content

Boendeförvaltning i bostadsrättsföreningar

Om bostadsrättsföreningar har stiftats en egen lag (1072/1994), vilket innebär att invånarförvaltningen enligt lagen om bostadsrätt inte gäller dem. Bostadsrättshavarna har beslutanderätt som medlemmar i föreningen.

På bostadsrättsföreningens möte har man dock rätt att välja en representant för bostadsrättshavarna till den riksomfattande delegationen.

I bostadsrättsföreningens stadgar kan bestämmas att boendeförvaltningen enligt lagen om bostadsrättsföreningar inte tillämpas. I bostadsrättsföreningar har bostadsrättshavarna beslutanderätt, eftersom det inte finns någon utomstående ägare. I lagen om bostadsrättsföreningar föreskrivs om boendeförvaltningen, som är avsedd för bostadsrättshavarnas regionala beslutsfattande, för att komplettera föreningsmötets och styrelsens beslutsfattande i ärenden som gäller hela föreningen. Boendeförvaltningen har till uppgift att sörja för underhållet och skötseln av de fastigheter och byggnader som föreningen besitter inom boendeförvaltningsområdet. Boendeförvaltningen kan dessutom besluta om sådana ombyggnader och renoveringar genom vilka fastigheterna och byggnaderna i området fås att motsvara de sedvanliga kraven vid respektive tidpunkt. Boendestämman beslutar om den del av bruksvederlaget som täcker utgifterna för skötseln av boendeförvaltningen.

Boendeförvaltningens beslut binder föreningen. Boendestämman fattar beslut och boendekommittén ser till att besluten genomförs i praktiken. I området ska det finnas en övervakare utsedd av boendestämman och boendekommittén kan utse en disponent.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.