Skip to main content

Får jag rabatt på bruksvederlaget under en renovering?

Som bostadsrättshavare har du rätt att få rabatt på ditt bruksvederlag under renoveringen, då du inte har kunnat använda din lägenhet eller då lägenheten inte har varit i det skick som krävs eller överenskommits. Du har dock inte denna rätt om bristfälligheten i skicket beror på omständigheter som hör till ditt ansvar eller om bostadsrättssammanslutningen visar att olägenheten eller skadan inte beror på bostadsrättsföreningens försummelse eller annan vårdslöshet.

Anmälan om renovering

Om bostadsrättssamfundet vill låta utföra reparations- eller ändringsarbeten i din bostad ska samfundet meddela dig detta minst sex månader i förväg. Om en skötselåtgärd, ett reparations- eller ändringsarbete inte orsakar väsentlig olägenhet eller störning för ditt boende, ska detta anmälas minst 14 dagar innan arbetet inleds.

Om en förflyttning av en vårdåtgärd, ett reparations- eller ändringsarbete skulle orsaka skada, kan arbetet dock utföras genast.

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 22 § Nedsättning av bruksvederlaget på grund av avtalsbrott från bostadsrättssammanslutningens sida

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 23 § Skadestånd på grund av avtalsbrott från bostadsrättssammanslutningens sida

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 24 § Reparations- och ändringsarbeten samt skötsel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.