Skip to main content

Hur får jag information om mitt bruksvederlag?

Vid varje bostadsrättsobjekt hålls årligen boendemöten där bostadsrättshavarna får information om objektets angelägenheter.

Bostadsrättssamfundet ska ge bostadsrättshavarna uppgifter om

  • grunderna för bestämmande av bruksvederlaget

  • grunderna för utjämning och gradering

  • utjämningens inverkan på bruksvederlaget

  • användningen av de insamlade medlen.

Uppgifterna ska ges vid en boendestämma där alla bostadsrättshavare kan delta.

Uppgifterna för grunderna för bruksvederlag presenteras i kalkylform eftersom de måste vara formbundna och bero på bokföringen för att uppgifternas riktighet ska kunna säkerställas. Bostadsrättssamfundet ska dock förklara de väsentliga sakerna i kalkylerna och de ändringar som skett i siffrorna för de boende. De boende ska också ha tillgång till uppgifterna elektroniskt.

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 51 § Bostadsrättssammanslutningens skyldighet att lämna uppgifter om grunderna för bruksvederlagen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.