Skip to main content

Klagomål

Klagomål över fel och försummelser när det gäller iakttagandet av bestämmelserna om valet av boende, boendeförvaltning, bestämning av bruksvederlaget och användning och överlåtelse i statligt stödda bostadsrättsbostäder får anföras hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Ändring i bostadsrättsföreningens förfarande får inte sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen (110 §).


Med ett klagomål avses en anmälan eller en angivelse om felaktigt förfarande eller försummelse till tillsynsmyndigheten. Efter att ha satt sig in i klagomålet kan myndigheten ge administrativ styrning till den instans vars verksamhet klagomålet gäller.

Ett klagomål i ett ärende som är äldre än två år undersöks inte om det inte finns särskilda skäl till det. Ett klagomål är aldrig ett sätt att söka ändring i ett beslut. ARA kan inte genom ett beslut som ges med anledning av ett klagomål ändra eller upphäva beslut eller andra åtgärder som fattats, utan i klagomålsärenden ska verksamhetens riktighet undersökas i efterhand. ARA kan i klagomålsavgörandet anmärka på ett eventuellt felaktigt förfarande och vid behov ge administrativ styrning i ärendet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.