Skip to main content

Rätt till information och informationsskyldighet

Boendestämman, samarbetsorganet och boendekommittén har rätt att av den förening som äger bostadsrättshuset eller dennes representant få de uppgifter om bostadsrättshuset eller föreningen som de behöver för att kunna utöva sina rättigheter. Uppgifterna ska vara styrkta av en revisor, om samarbetsorganet kräver det. Om det har krävts att uppgifterna ska vara styrkta av en revisor och uppgifternas riktighet inte kan styrkas, ska revisorn konstatera detta.

Den förening som äger bostadsrättshuset ska informera bostadsrättshavarna och samarbetsorganet om sådana ärenden som gäller bostadsrättshuset eller föreningen och som vid utövande av rättigheterna enligt denna lag kan vara av betydelse för dem eller för boendeförvaltningsorganen (§ 50).

Att få information i rätt tid och transparent är grunden för en god boendeförvaltning. Tillgången till information gäller alla nivåer inom boendeförvaltningen, i enlighet med deras rättigheter och särdrag.

  • Boendestämman och boendekommittén har rätt att få uppgifter om det egna bostadsrättsobjektet.

  • Samarbetsorganet får information om den helhet som bostadsrättsföreningen bildar. Uppgifterna ska vara styrkta av en revisor, om samarbetsorganet begär det.

  • Den övervakare som de boende väljer har till uppgift att verifiera de allmänna principerna och de föreningsspecifika kalkylerna.

  • Ovan nämnda sätt att få information gäller sådana betydelsefulla uppgifter som behövs för att genomföra boendeförvaltningen.

  • Bostadsrättsföreningen ska ge bostadsrättshavarna uppgifter om grunderna för hur bruksvederlaget bestäms, utjämnas och graderas, om hur utjämningen påverkar bruksvederlaget samt om användningen av de medel som insamlats genom bruksvederlag. Uppgifterna ska ges vid boendestämman och till samarbetsorganet. De boende ska också ha tillgång till uppgifterna elektroniskt. Om bostadsrättsföreningen inte har ett webbaserat elektroniskt system för allmän distribution av information, kan uppgifterna på begäran skickas till den boende via e-post.

  • Ovan nämnda uppgifter som ges vid boendestämman ska ges på nätet eller på begäran per e-post. På begäran per post även till sådana bostadsrättshavare som inte kan delta i boendestämman och som inte har möjlighet att få uppgifter digitalt från föreningens webbplats. På så sätt möjliggörs också rätten för de bostadsrättshavare som till exempel på grund av rörelsehinder eller någon annan motsvarande orsak inte kan delta i boendestämman och använda digitala kommunikationsmedel.


Om den bostadsrättsförening som äger bostadsrättshuset är en sådan upphandlande enhet som avses i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016), tillämpas lagen i fråga på dess upphandlingar och konkurrensutsättningar. Sådana upphandlande enheter är till exempel kommunägda bostadsrättsföreningar.

Enligt offentlighetslagen (621/1999) är utredningar och andra handlingar som upprättats för behandlingen av ett anbudsärende offentliga när ett avtal har ingåtts i ärendet. Om handlingarna är förknippade med affärshemligheter som leverantören har uppgett, till exempel servicebolaget, är uppgifterna inte offentliga till dessa delar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.