Skip to main content

Samarbete som grund för boendeförvaltningen

Syftet med boendeförvaltningen är att ge bostadsrättshavarna beslutanderätt och möjlighet att påverka i frågor som gäller deras boende samt att öka trivseln med boendet och främja underhållet och skötseln av bostadsrättshusen.

Målet är att boendeförvaltningen ska grunda sig på en öppen informationsförmedling inom bostadsrättsföreningen samt ett gott samarbete och ömsesidigt förtroende mellan föreningen och bostadsrättshavarna. Inom boendeförvaltningen är det viktigt att gemensamma frågor som intresserar bostadsrättshavarna presenteras på ett förståeligt sätt. Öppenhet och konstruktiv diskussion förutsätter transparens i verksamheten: Information om vad som planeras, pågår och i vilket skede beslut fattas.

Genom bestämmelserna har man skapat en miniminivå för boendeförvaltningen. Det allmänna ska främja vars och ens rätt till bostad och möjligheter att själv ordna sitt boende Detta förutsätter att bostadsrättshavarna med stöd av bostadsrättslagen får delta i beslutsfattandet om sitt eget boende. Boendeförvaltningen kan också utvecklas flexibelt i olika slags föreningar av olika storlek. Att delta i boendeförvaltningen är en rättighet och möjlighet för de boende att påverka sitt boende. En välplanerad och organiserad boendeförvaltning är en möjlighet för både bostadsrättsföreningar och boende att tillsammans skapa en flexibel, tillförlitlig och konkurrenskraftig boendeform.

Bestämmelserna är flexibla eftersom föreningarna är olika både i fråga om storlek och verksamhetssätt. Det är också möjligt att bevara de strukturer för boendeförvaltningen som redan används eftersom de boende kan besluta om önskat verksamhetssätt för boendeförvaltningen inom ramen för lagen. Ett samarbetsorgan ska dock inrättas om ett sådant ännu inte finns i föreningens modell för boendeförvaltning.

Flera uppgifter inom boendeförvaltningen och rätten att få information kan skötas snabbt och i realtid. Digitala informations- och servicekanaler gör det också möjligt att flexibelt ordna boendeförvaltningens möten. De boendes möjligheter att påverka förbättras eftersom bostadsrättsföreningen lätt kan behandla och beakta respons från de boende snabbare än till exempel i ett stelt och tidskrävande utlåtandeförfarande.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.