Skip to main content

Tillsyn och rätt till insyn

ARA övervakar boendeförvaltningen, bestämningen av bruksvederlaget och iakttagandet av bestämmelserna i anslutning till det. Statskontorets uppgifter är bl.a. att sköta lånestocken och riskhanteringen i samarbete med ARA. Expertis fördelas mellan två myndigheter för att säkerställa en effektiv tillsyn.

Tillsynen över skyldigheten att konkurrensutsätta vid ARA omfattar dock inte bostadsrättsföreningar som ägs av kommuner eller andra aktörer som ska konkurrensutsätta sin upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

ARA och Statskontoret övervakar efterlevnaden av lagen om bostadsrättsbostäder och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den när det endast gäller statligt stödda bostadsrättsbostäder och efterlevnaden av bostadsrättsavgiftens återbäring enligt 56 § i fråga om statligt stödda bostadsrättsbostäder.

ARA och Statskontoret har trots sekretessbestämmelserna rätt att av den förening som äger bostadsrättshuset och lånebeviljaren, för granskning och användning få alla handlingar och upptagningar som är nödvändiga för tillsynen samt rätt att ta sådana kopior av dem som är nödvändiga för tillsynen. Den förening som äger bostadsrättshuset och lånebeviljaren ska dessutom utan obefogat dröjsmål lämna de uppgifter och utredningar vilka begärts av den som är behörig att utföra granskningen och vilka är nödvändiga för tillsynen.

ARA och Statskontoret kan befullmäktiga en annan myndighet eller en utomstående sakkunnig att utföra granskningar som avses i 1 mom. och en utomstående sakkunnig kan på begäran av ARA eller Statskontoret bistå vid granskningen. På utomstående revisorer och sakkunniga tillämpas 16 § i statsunderstödslagen (688/2001) (103 §).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.