Skip to main content

Vem beslutar om bruksvederlagets belopp?

Bostadsrättsbolagen beslutar om beloppet av bruksvederlaget för bostadsrättsbostäder. Självkostnadsprincipen ska iakttas när bruksvederlagen fastställs.

Beslutsfattande i bostäder som ägs av bostadsrättsföreningen

I bostadsrättsföreningar får endast bostadsrättshavarna utöva sin beslutanderätt i bostadsrättsärenden som gäller betalningsskyldighet till föreningen (Lag om bostadsrättsföreningar 13 §). Bostadsrättsföreningens övriga medlemmar får utöva sin beslutanderätt i andra ärenden på föreningsmötet.

I en bostadsrättsförening består bruksvederlaget av

  • det vederlag som bestäms av boendestämman för att täcka utgifterna för boendeförvaltningen

  • det vederlag som bestäms vid föreningsmötet och med vilket föreningens övriga utgifter enligt bostadsrättslagen täcks.

Om föreningsmötet inte har beslutat att dela upp föreningen i boendeförvaltningsområden utgör bostadsrättsföreningen ett boendeförvaltningsområde. I så fall beslutar bostadsrättshavarna på föreningsmötet om beloppen på bruksvederlagen för hela samfundet och alla bostadsrättsobjekt.

Om föreningen har delats upp i boendeförvaltningsområden fattar boendestämman beslut om boendeförvaltningens budget och den del av bruksvederlaget som står till förfogande för boendeförvaltningen.

Boendeförvaltningens utgifter

Boendeförvaltningsområdets utgifter är till exempel

  • kostnader för underhåll och skötsel av fastigheter och byggnader,

  • kostnader för uppvärmning, vatten, avloppsvatten och renhållning av byggnader,

  • tomtarrende och årliga reparationer.

Bostadsrättsföreningens utgifter

Bostadsrättsföreningen ansvarar främst för den del av vederlaget som används för att täcka till exempel kapitalutgifter som orsakats av byggandet och utgifter för centralförvaltningen. Föreningsmötet kan också besluta om ombyggnader eller andra moderniseringar. I bostadsrättsföreningar bereder och fattar man beslut om långsiktiga planer på ombyggnader och andra större reparationer i det organ som ansvarar för ärendet eller uppdraget.

Möteskallelse och handlingar

För att beslut ska kunna fattas om den budget och de bruksvederlag som gäller hela föreningen ska styrelsen tillsammans med kallelsen till föreningsmötet till bostadsrättshavarna skicka bruksvederlagskalkyler och efterkalkyler för såväl enskilda objekt som för hela föreningen. Till bostadsrättshavarna ska dessutom skickas

  • bokslut

  • revisionsberättelse och/eller

  • verksamhetsgranskningsberättelse.

Boendekommitténs berättelse och övervakarens övervakningsberättelse för varje boendeförvaltningsområde samt boendestämmans protokoll som berör dessa ska hållas tillgängliga vid det ordinarie föreningsmötet.

Alternativt kan nämnda handlingar hållas till påseende för medlemmarna under minst en veckas tid före mötet hos disponenten eller styrelsens ordförande eller på någon annan i möteskallelsen meddelad plats. Då ska av kallelsen också framgå under vilka tider handlingarna är tillgängliga, om inte föreningen har ett kontor med regelbundna öppettider. En kopia av handlingarna ska sändas per post till en föreningsmedlem som begär det. För detta får uppbäras en skälig avgift som styrelsen godkänner.

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsföreningar 1072/1994, 13 § Rösträtt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.