Skip to main content

Vite och påföljningsavgift

ARAs uppgift är att styra och övervaka genomförandet av boendeförvaltningen. Både föreningar och bostadsrättshavare kan be om råd och anvisningar för genomförandet av boendeförvaltningen. I första hand strävar man efter att lösa eventuella missförhållanden genom handledning och rådgivning. Om styrningen inte leder till en boendeförvaltning enligt bestämmelserna är det möjligt att införa påföljdsförfaranden enligt bostadsrättslagen.

Om en förening som äger ett bostadsrättshus försummar en uppgift som enligt denna lag åligger föreningen eller i övrigt handlar i strid med bestämmelserna i denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet utsätta en tidsfrist inom vilken uppgiften ska utföras eller förfarandet korrigeras. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet kan förena utförandet av uppgiften eller rättelsen av förfarandet med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990) (104 §).


Om vitesförfarandet inte bedöms vara tillämpligt på försummelsen eller på förfaranden som strider mot bestämmelserna, kan Statskontoret utifrån ARAs anmälan eller på eget initiativ påföra en påföljdsavgift för en bostadsrättsförening som:

  • ger ARA eller Statskontoret väsentligt felaktiga eller vilseledande uppgifter för tillsynen som avses i 103 § eller vägrar att ge de uppgifter som begärs;

  • underlåter att iaktta 15-17 § vid valet av bostadsrättshavare;

  • tar i bruksvederlag ut andra kostnader än vad som i 34 § bestäms om de kostnader som ingår i självkostnadsprincipen;

  • försummar att konkurrensutsätta upphandlingarna i enlighet med 37 §; eller

  • försummar att lämna boendeförvaltningen betydande uppgifter enligt 50 1§.

Påföljdsavgiften får uppgå till högst en procent av summan av det återstående arava- och räntestödslån som den förening som äger bostadsrättshuset har. Vid bedömningen av påföljdsavgiftens storlek ska hänsyn tas till förfarandets art, omfattning och varaktighet samt föreningens ekonomiska ställning. Dessutom ska det vid bedömningen beaktas vilken behållning som fåtts och vilken skada som orsakats genom förfarandet, om detta kan definieras, föreningens samarbete med ARA i utredningen av ärendet och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att förseelsen upprepas samt tidigare förseelser och försummelser av bestämmelserna om statligt stödd bostadsproduktion. Påföljdsavgift får tas ut för varje kalendermånad under vilken bostadsrättsföreningen har handlat på det sätt som avses i 1 mom. eller inte har rättat felaktiga eller vilseledande uppgifter enligt 1 mom. 1 punkten.

Påföljdsavgift behöver inte påföras om i lag föreskrivna skyldigheter har överträtts endast i obetydlig grad och förfarandets skadlighet också utifrån en helhetsbedömning måste betraktas som obetydlig.

Påföljdsavgiften kan inte täckas med bruksvederlag eller med andra medel som samlas in hos bostadsrättshavarna eller andra boende (§ 105).


Påföljdsavgiften är ett sekundärt förfaranden i förhållande till vitesförfarandet och kan användas om det föreskrivna vitesförfarandet inte bedöms vara lämpligt i fallet.

De uppgifter som enligt lag ska lämnas till de boende har betydelse för säkerställandet av bostadsrättssystemets transparens, och boendeförvaltningen och -samarbetet är ett sätt att trygga möjligheterna för den bostadsrättshavare som betalat bostadsrättsavgiften att delta, att det statliga stödet riktas på rätt sätt och att det statsstödda boendet utgår från invånarna.

Gärningen ska innehålla väsentlighet eller krav på väsentlighet för att en påföljdsavgift ska kunna påföras. Väsentligheten innebär ett upprepat eller fortgående lagstridigt förfarande som är av väsentlig betydelse med tanke på bostadsrättshavarnas rättsskydd eller skyldigheter.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.