Skip to main content

Klagomål

Med ett klagomål avses en anmälan eller en angivelse om felaktigt förfarande eller försummelse till tillsynsmyndigheten. Den övervakande myndigheten i bostadsrättsärenden är ARA, klagomålet riktas alltså till ARA.

Ett klagomål i ett ärende som är äldre än två år undersöks inte om det inte finns särskilda skäl till det.

Vad kan man lämna in ett skriftligt klagomål om?

Du kan lämna in ett skriftligt klagomål om fel och försummelser i anslutning till

  • val av boende

  • boendeförvaltning

  • fastställande av bruksvederlag

för bostadsrättsanvändning och överlåtelse av bostäder.

Vad kan ett klagomål leda till?

Ett beslut som fattats kan inte överklagas genom ett klagomål. ARA kan alltså inte med anledning av klagomålet ändra eller upphäva beslut eller andra åtgärder som fattats.

Genom klagomålet undersöks förfarandets riktighet i efterhand. ARA kan i klagomålsavgörandet anmärka på ett eventuellt felaktigt förfarande och ge bostadsrättssamfundet administrativ styrning i ärendet.

Mer om ämnet

Styrning och övervakning

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 110 § Klagomål

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.