Skip to main content

Styrning och övervakning

Bostadsrättssamfunden marknadsför bostäderna, väljer boende och ingår bostadsrättsavtal. Boenden och samfunden genomför boendeförvaltningen i samarbete.

ARAs uppgift är att övervaka att bestämmelserna i bostadsrättslagen följs i statsunderstödda bostadsrättsbostäder. Tillsynsskyldigheten grundar sig på paragraf 103 i bostadsrättslagen (393/2021).

Ärenden som omfattas av tillsynen är

  • val av boende (fr.o.m. 1.9.2023)

  • bostadsrättsanvändning av bostäderna

  • fastställande av bruksvederlag

  • boendeförvaltning

  • återbäring av bostadsrättsavgift (fr.o.m. 1.9.2023)

  • överlåtelser till den del som bostadsrätten kan överlåtas.

Om du upplever att bostadsrättssamfundet har gjort fel eller försummelser i nämnda ärenden kan du kontakta ARAs kundtjänst för bostadsrättsärenden. Om ditt ärende ändå inte klarnar kan du lämna in ett skriftligt klagomål om samfundets verksamhet till ARA.

I frågor som gäller bostadsrättsavtal eller utmaningar under boendetiden kan du be följande instanser om råd:

Tvister kan också behandlas av konsumenttvistenämnden och allmänna domstolar.

Mer om ämnet

Klagomål

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 103 § Tillsyn och granskningsrätt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.