Skip to main content

Dödsfall och arvsöverlåtelse

När bostadsrättshavaren avlidit hör bostadsrätten till ett dödsbo som ansvarar för skyldigheterna enligt bostadsrättsavtalet, dvs. bruksvederlaget, vattenavgifterna och andra eventuella bruksavgifter, tills en anteckning om överlåtelse, överlåtelsepriset och betalningen av det samt om att överlåtarens bostadsrätt upphört har gjorts i bostadsrättsavtalet.

En familjemedlem till en avliden bostadsrättshavare som bodde tillsammans med hen har rätt att lösa in bostadsrätten inom tre månader. Om det finns flera än en, tillkommer inlösningsrätten dem gemensamt.

Om du vill kan du testamentera din bostadsrätt.

Om bostadsrätten med stöd av arv eller testamente övergår till någon annan och denne inte löser in bostadsrätten inom skälig tid, har samfundet rätt att lösa in bostadsrätten genom att återbetala bostadsrättsavgiften. Detta tillämpas inte om lägenheten med stöd av ärvdabalken är i den efterlevande makens besittning.

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 66 § Bostadsrättshavarens död

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.