Skip to main content

Ägarens rätt att vägra ingå bostadsrättsavtal

Ett bostadsrättssamfund är inte skyldigt att ingå ett nytt bostadsrättsavtal med dig om

  • samfundet har hävt ditt tidigare bostadsrättsavtal

  • orsaken till hävningen har till exempel varit att du fört ett störande liv eller att du inte betalat bruksvederlaget

  • samfundet har grundad anledning att anta att försummelsen eller någon annan grund för upplösningen fortsätter.

Bostadsrättssamfundet kan vägra att ingå avtalet i två år från det att det hävda avtalet upphörde (19 §).

Du ska framföra motiverade skäl till varför ett nytt bostadsrättsavtal kan ingås med dig. Samfundet beslutar om det är möjligt att ingå ett nytt avtal innan två år har förflutit från det att det föregående hävdes.

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 19 § Bostadsrättssammanslutningens rätt att vägra ingå ett bostadsrättsavtal

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.