Skip to main content

Asukaskokouksen valitsema valvoja

Asukaskokouksella on oikeus valita valvoja seuraamaan ja tarkastamaan asumisoikeuskohteen talouden ja hallinnon hoitoa.

Valvojalla on oltava tehtävän edellyttämä ammatillinen pätevyys. Valvojan toimikausi on sama kuin asumisoikeusyhteisön tilintarkastajan toimikausi. Valvojan on annettava kertomuksensa tehtävänsä suorittamisesta valitsijalleen. Kertomus on annettava tiedoksi myös asumisoikeusyhteisölle.

Valvojalla on sama oikeus saada tietoja kohteen tai asumisoikeusyhteisön taloudesta ja hallinnosta kuin asumisoikeusyhteisön tilintarkastajalla. Valvojan salassapitovelvollisuuteen ja vahingonkorvausvastuuseen sovelletaan, mitä asumisoikeusyhteisön tilintarkastajan salassapitovelvollisuudesta ja vahingonkorvausvastuusta säädetään.

Jos asukashallinnon kokous tai asukastoimikunta on valinnut asumisoikeustalon omistavan yhteisön tilintarkastajan, tai tilintarkastaja on valittu asukashallinnon kokouksen tai asukastoimikunnan ehdottamista henkilöistä, hoitaa kyseinen tilintarkastaja myös 1 momentissa tarkoitetut valvojan tehtävät, jollei ole valittu erikseen myös valvojaa (53 §).


Valvoja valitaan tarkastamaan valitsijansa osoittamaa asiaa, esimerkiksi käyttövastikkeiden määrittämistä. Näin vältetään päällekkäisyys asumisoikeusyhteisön lakisääteisen tilintarkastuksen kanssa, samoin myös päällekkäiset kustannukset. Asukashallinnon nimeämä valvoja voisi keskittyä asukkaiden intressissä olevien asioiden, kuten omakustannusperiaatteen toteutumisen tarkastamiseen.

Kohdekohtaisella valvojalla on oikeus saada kohdekohtaiset tiedot tehtävänsä suorittamiseksi. Talotason asukashallinto voi tehdä ehdotuksia yhteistyöelimelle tai kiinnittää yhteistyöelimen huomiota kohdekohtaiseen asiaan, jossa tarvitaan valvojan tarkastusta.

Valvojan pätevyys

Valvojalta edellytetään tehtävän vaatimaa ammatillista pätevyyttä. Valvojalla tulee olla taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemusta ja kokemusta. Valvojalta ei kuitenkaan edellytetä vastaava osaamista kuin lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavalta KHT- tai HT-tilintarkastajalta. Valvojalta voidaan kuitenkin edellyttää sellaista yhteisön tai asumisoikeuskohteen taloudellisten ja oikeudellisten perusasioiden tuntemusta, että hän kykenee riittävän luotettavalla tavalla toteuttamaan yhteistyöelimen tai asukaskokouksen hänelle osoittamat tehtävät.

Kohdekohtaiseksi valvojaksi voitaisiin hyväksyä esimerkiksi vastaavan pätevyyden omaava henkilö kuin asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastaja, jolla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin yhteisön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi.

Yhteistyöelimen valitsemalta valvojalta voitaisiin edellyttää laajempaa ammatillista pätevyyttä, koska tehtäväkin on vaativampi. Yhteisötason valvojalla tulisi olla osaamista koko yhteisön taloudellisissa ja oikeudellisissa asioissa.

Mikäli valvojaksi ei kuitenkaan löytyisi riittävän pätevyyden omaavaa henkilöä, ja asukashallinto kuitenkin katsoo valvojan olevan tarpeellinen, voidaan tehtävään valita esimerkiksi auktorisoitu tilintarkastaja.

Valvojalle voidaan harkinnan mukaan maksaa kohtuullinen palkkio työstä ja kulukorvaus. Kohdekohtaisen valvojan kulut katsotaan kyseisen kohteen kuluiksi ja voidaan kattaa kohteen käyttövastikkeissa.

Valvojan salassapitovelvollisuus ja vahingonkorvausvastuu

Valvojaa koskee sama salassapitovelvollisuus kuin yhteisön tilintarkastajaa. Valvojaa koskee salassapitovelvollisuus valvonnan kohteena olevasta yhteisöstä selville saamiensa seikkojen osalta. Valvoja ei saa ilmaista näitä seikkoja ulkopuolisille. Salassapitovelvollisuudesta voidaan poiketa, mikäli valvojan on ilmoitettava tai lausuttava seikasta lain nojalla tai se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty antaa seikan ilmaisemiselle hyväksyntänsä. Salassapitovelvollisuus ei koske myöskään seikkaa, jonka viranomainen, tuomioistuin tai tilintarkastuksen valvontaelin on lain nojalla oikeutettu saamaan tietoonsa tai joka on jo tullut yleiseen tietoon.

Valvoja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on valvojana toimiessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhteisölle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.