Skip to main content

Asumisoikeusyhteisön tilintarkastajan muistilista

Asumisoikeusyhteisön tilinpäätöksen laatimisesta säädetään kirjanpitolaissa (1336/1997), yhteisöä koskevassa erityislaissa ja asumisoikeuslain (393/2021) 11 luvussa. Tilinpäätöksen laatimisessa otetaan huomioon myös kirjanpitoasetus (1339/1997) sekä valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (1753/2015).

Asumisoikeusyhdistyksen tilintarkastuksesta ja toiminnantarkastuksesta on lisäksi säädetty asumisoikeusyhdistyslaissa (1072/1994).

Valtion tukea saaneiden asumisoikeusyhteisöjen toiminnassa pitää huomioida myös valtionrahoitukseen liittyvät erityislait kuten korkotukilaki (604/2001), aravalaki (1989/1993), aravarajoituslaki (1990/1993) sekä näihin lakeihin liittyvät asetukset.

Tarkista seuraavat asiat asumisoikeusyhteisön tilinpäätöksen liitetiedoista:

 • Muun toiminnan ja asumisoikeuslain mukaisen toiminnan eriyttäminen. Onko liitetietona asumisoikeuslain mukaisesta toiminnasta oma tuloslaskelma ja muut tiedot kunnossa?
 • Onko liitetiedoissa ilmoitettu asumisoikeusyhteisön hallinnassa ja lunastettuna olevat asumisoikeushuoneistot?
 • Onko omaisuuteen kohdistuvat pysyvät rasitteet, kiinnitykset ja velkakirjojen säilytyspaikat ilmoitettu?
 • Onko asumisoikeusyhteisön omistamat toisten yhteisöjen osakkeet ja osuudet ilmoitettu?
 • Onko asumisoikeusyhteisön lunastusvastuut asumisoikeudesta luopujille merkitty tilinpäätöspäivän mukaisessa arvossa?
 • Onko asumisoikeusyhteisöllä erääntyneitä asumisoikeuden lunastussuorituksia tilinpäätöspäivän mukaisessa arvossa?
 • Onko yhteisön yhteisökohtaiset käyttövastike- ja jälkilaskelmat ilmoitettu liitetiedoissa?
 • Onko yhteisön liitetiedoissa maininta, että yhteisö noudattaa toiminnassaan valtionrahoitukseen liittyvää erityislakia tai erityislakeja?
 • Onko liitetiedoissa ilmoitettu, että kiinteistöihin liittyy käyttö- ja luovutusrajoitukset?
 • Onko konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa maininta siitä, mikä omaisuus on asumisoikeuslaissa tarkoitettujen käyttö- ja luovutusrajoitusten alaista sekä mikä konserniin kuuluva yhteisö sen omistaa ja miten se sen omistaa?

Tarkista asumisoikeusyhteisön toimintakertomuksen sisällöstä seuraavat asiat:

 • talousarvion toteutumisesta, ja sen olennaisista muuttuneista tapahtumista löytyy tiedot
 • tasauksen vaikutuksesta löytyy tiedot
 • rahoitusylijäämän suuruudesta löytyy tiedot
 • asumisoikeusyhteisön toiminnan tarkoitus on selostettu
 • asumisoikeusyhtiön johdon selostus siitä miten ovat toimineet asumisoikeusyhteisön edun mukaisesti
 • hallituksen esitys asumisoikeusyhteisön voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi

Tarkista tase-erittelystä oman pääoman ja vieraan pääoman eristä, että asumisoikeustalojen hankinta-arvot ovat eritelty

 • asumisoikeusmaksujen osalta oman pääoman eriin ja
 • valtion tukeman rahoituksen osalta vieraan pääoman eriin.
 • Lisäksi osakeyhtiön taseessa asumisoikeusmaksut ovat vapaan oman pääoman erässä.

Tarkista vielä seuraavat asiat:

 • Asumisoikeusyhteisö ei ole antanut rahalainaa eikä antanut vakuutta velalle omistajayhteisönsä osakkaalle tai jäsenelle eikä hallituksen, johtokunnan tai yhteisön vastaavan päätösvaltaisen toimielimen eikä asukastoimikunnan tai vastaavan jäsenelle, isännöitsijälle, tilintarkastajalle tai valvojalle eikä sille, joka on johonkuhun näistä tilintarkastuslain 4 luvun 7 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetussa suhteessa.
 • Jos asumisoikeusyhteisö on osakeyhtiö, sen osakkeita omistavan yhteisön tilinpäätöksen liitetiedoissa on maininta siitä, mitkä osakkeet ovat asumisoikeuslaissa säädettyjen käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisia.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.