Skip to main content

Käyttövastikkeiden perusteet

Asumisoikeusyhteisön on annettava asumisoikeuden haltijoille tiedot käyttövastikkeen määräytymisen, tasaamisen ja jyvityksen perusteista, tasauksen vaikutuksesta käyttövastikkeeseen sekä käyttövastikkeilla kerättyjen varojen käytöstä. Tiedot on annettava asukaskokouksessa ja yhteistyöelimelle. Tietojen on oltava asukkaiden saatavilla myös sähköisesti.


Asumisoikeusyhteisön on käyttövastikkeen määräytymislaskelmassa selvitettävä
yhteisö-, tasausryhmä- ja talokohtaisesti:

 • mitä menoeriä varten käyttövastiketta peritään;

 • minkä verran käyttövastikkeilla kerättävistä eristä aiotaan yhteensä käyttää tasaukseen eri asumisoikeustalojen kesken ja mikä vaikutus tasauksella on yksittäisen asumisoikeustalon käyttövastikkeeseen;

 • paljonko kerätään varautumista perusparannuksiin-, ylläpito- ja hoitokustannuksiin ja mihin niitä käytetään;

  • varautuminen on sallittua, jos laina on hyväksytty korkotukilainaksi 30 päivänä kesäkuuta 2018 tai sitä ennen

 • paljonko kerätään varautumista asumisoikeustalon omistajalle lain mukaan kuuluviin velvoitteisiin ja mihin niitä käytetään;

  • asumisoikeustalon omistajalle lain mukaan kuuluvat velvoitteet, jotka eivät johdu siitä, että omistaja olisi toiminut lainvastaisesti.

Asumisoikeusyhteisön on laadittava kultakin tilikaudelta tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä kirjanpitoonsa perustuva koko yhteisöä, tasausryhmää ja asumisoikeustaloa koskeva jälkilaskelma,
josta käy ilmi:

 • paljonko käyttövastikkeita on peritty;

 • mitä menoeriä on katettu käyttövastikkeilla;

 • paljonko tilikaudelta on syntynyt rahoitusylijäämää tai -alijäämää;

 • paljonko on kumulatiivisesti kertynyt rahoitusylijäämä tai -alijäämä yhteisö-, tasausryhmä- ja talokohtaisesti;

 • paljonko kumulatiivisesti kertyneeseen ylijäämään sisältyy varautumista perusparannuksiin-, ylläpito- ja hoitokustannuksiin;

 • paljonko kumulatiivisesti kertyneeseen ylijäämään sisältyy varautumista asumisoikeustalon omistajalle lain mukaan kuuluviin velvoitteisiin (51 §).


Tiedot käyttövastikkeiden perusteista esitetään laskelmamuodossa, koska niiden on oltava määrämuotoisia ja kirjanpidosta johtuvia, jotta tietojen oikeellisuus voidaan varmistaa. Laskelmien olennaisinta sisältöä ja luvuissa tapahtuneita muutoksia tulisi avata, jotta ne olisivat riittävän informatiivisia ja ymmärrettäviä myös asumisoikeuden haltijoille. Tiedot tasauksen perusteista ja vaikutuksesta kohteen käyttövastikkeen määrittämiseen tulisi avata asukkaille ymmärrettävällä tavalla.

Tietojen tulisi olla asukkaiden saavutettavissa myös digitaalisesti. Jos yhteisöllä ei ole verkkopohjaista järjestelmää tietojen yleistä jakamista varten, tiedot voidaan toimittaa asukkaille pyynnöstä sähköpostitse.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.