Skip to main content

Mikä on jälkilaskelma?

Jälkilaskelma on asumisoikeusyhteisön tilinpäätöshetken eri vastiketuloista ja niillä katettavista menoista laadittu suoriteperusteinen rahavirtalaskelma. Jälkilaskelmassa esitetään tilikaudelle kuuluvat tapahtumat, mutta ei esimerkiksi poistoja, tilinpäätössiirtoja ja asuintalovarausta.

Asumisoikeuslain mukaan asumisoikeusyhteisön on laadittava kultakin tilikaudelta tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä kirjanpitoonsa perustuva koko yhteisöä, tasausryhmää ja asumisoikeustaloa (kohdetta) koskeva jälkilaskelma, josta käy ilmi

  • paljonko käyttövastikkeita on peritty

  • mitä menoeriä on katettu käyttövastikkeilla

  • paljonko tilikaudelta on syntynyt rahoitusylijäämää tai -alijäämää

  • paljonko on kumulatiivisesti kertynyt rahoitusylijäämä tai -alijäämä yhteisö-, tasausryhmä- ja talokohtaisesti

  • paljonko kumulatiivisesti kertyneeseen ylijäämään sisältyy varautumista perusparannuksiin, ylläpito- ja hoitokustannuksiin

  • paljonko kumulatiivisesti kertyneeseen ylijäämään sisältyy varautumista asumisoikeustalon omistajalle lain mukaan kuuluviin velvoitteisiin.

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 51 § Asumisoikeusyhteisön velvollisuus antaa tietoja käyttövastikkeiden perusteista

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.