Skip to main content

Mitä tarkoittaa käyttövastikkeiden tasaaminen?

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden tasaamisella tarkoitetaan sitä, että tietyt koko asumisoikeusyhteisön kulut voidaan tasata saman omistajan eri asumisoikeustalojen kesken.

Asumisoikeustalon omistajan on annettava asumisoikeustalon asukkaille tiedot käyttövastikkeen määräytymisen ja tasaamisen perusteista sekä tasauksen vaikutuksesta käyttövastikkeeseen.

Kulut, jotka voidaan tasata

Seuraavat kulut voidaan tasata eri talojen kesken:

  • kaikille taloille yhteiset hoitomenot, kuten tontin vuokra, kiinteistövero, hallinnon ja markkinoinnin yleiskulut ja vakuutukset

  • vuosikorjausmenot, jotka voisivat ilman tasausta nostaa kohtuuttomasti yksittäisen kohteen käyttövastikkeita. Tällaisiin korjauksiin ei varauduta ennakolta erillisellä korjausvarauksella.

  • suurehkot menoerät, kuten lainojen lyhennykset, korot sekä korjaus- ja perusparannuskustannukset.

Vuosikorjausmenoilla ei tarkoiteta sellaisia menoja, joihin varaudutaan ennakolta erillisellä korjausvarauksella.

Kulut, joita ei saa tasata

Sellaisia hoitomenoja, joihin asukas voi omalla toiminnallaan vaikuttaa, ei saa tasata. Tällaisia ovat esimerkiksi lämmitys-, sähkö-, vesi- ja huoltokulut sekä muut ylläpitokulut. Lisäksi tasausta ei saa tehdä sellaisista vuosikorjauksista, jotka eivät muodostu kohtuuttomiksi yksittäiselle kiinteistölle.

Tasaamisen tavoite

Tasaamisen tavoitteena on, että

  • käyttövastikkeet ovat oikeudenmukaisia eri talossa asuvien asukkaiden välillä

  • käyttövastikkeet ovat kohtuullisia ja kehittyvät tasaisesti

  • käyttövastikkeet vastaavat mahdollisimman hyvin asuntojen käyttöarvoa

  • yhteisö kykenee suoriutumaan kaikista sille lain mukaan kuuluvista velvoitteista.

Miten tasauksen voi tehdä?

Laissa ei ole säännöksiä siitä, miten tasaus on tehtävä. Tasaus voidaan tehdä esimerkiksi pinta-alan perusteella tai pisteyttämällä kohteet käyttöarvon mukaan, jolloin tasauksessa huomioidaan esimerkiksi talon ikä, sijainti ja laatutaso. Käyttöarvon avulla talo arvotetaan suhteessa saman tasausryhmän muihin taloihin. Käyttöarvo voi muuttua esimerkiksi laatutasoa nostavalla remontilla.

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 35 § Valtion tukemien asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden tasaus ja pinta-alojen jyvitys

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.