Skip to main content

Yhteistyöelimen kokous

Yhteistyöelin on kutsuttava koolle vähintään kerran kalenterivuodessa käsittelemään asukashallinnon asioita. Se on myös kutsuttava viipymättä koolle käsittelemään asukashallinnon asiaa, jos sitä vaatii vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista ilmoittamaansa asiaa varten.

  • Yksi kymmenesosa äänioikeutetuista tarkoittaa yhteistyöelimen jäsenenä toimivia asumisoikeuden haltijoita.

  • Yhteistyöelimen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai,
    jos heitä ei ole valittu, asumisoikeusyhteisö.

Kutsu yhteistyöelimen kokoukseen on toimitettava viikkoa ennen kokousta.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä kokouksen aika ja paikka, jos kokous järjestetään lähikokouksena, sekä mahdollisuudesta osallistua sähköisesti kokoukseen. Kirjallinen kokouskutsu on toimitettava asumisoikeusasunnon postiosoitteella tai sähköpostilla, jos asumisoikeuden haltija on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa (47 §).


Jos kokouksen koolle kutsuminen on laiminlyöty, Ara voi oikeuttaa jonkun asukkaista kutsumaan kokouksen koolle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.