Skip to main content

Föreningsnivå: Föreningsspecifikt samarbetsorgan

Det lagstadgade samarbetsorganet fokuserar på att behandla ärenden på föreningsnivå och granska att alla bostadsrättsobjekt behandlas jämlikt. Samarbetsorganet är ett förhandlingsforum som har beslutanderätt i ärenden som nämns i lagen. Samarbetsorganet kan dock ge rekommendationer i sådana ärenden inom boendeförvaltningen där det inte har beslutanderätt. Samarbetsorganet har rätt att få ett ärende som det behandlar för behandling i bostadsrättsföreningens styrelse eller motsvarande organ.

Bostadsrättshuset representeras i samarbetsorganet av boendekommitténs ordförande eller av en förtroendeman som valts istället för boendekommittén. Representanter kan väljas genom val. Representanterna måste väljas genom val om samarbetsorganets sammansättning annars blir över 50 personer. Rösträtt i samarbetsorganet har de bostadsrättshavare som valts av samarbetsorganet (45 §).


Föreningens ledning ska ge sitt stöd och samarbeta intensivt med bostadsrättshavarnas representanter. Det är viktigt att utveckla ärendena tillsammans. Väl förberedda förslag med åskådliga exempel utgör grunden för ett framgångsrikt arbete.


Samarbetsorgans rättigheter


Samarbetsorganet har rätt att i ärenden som gäller hela bostadsrättsföreningen:

 • delta i beredningen av bostadsrättsföreningens budgetförslag, förslag till fastställande av bruksvederlag, utjämningsuppgifter och graderingsgrunder samt reparationsåtgärder samt förhandla och ge utlåtande om dem;

 • delta i beredningen av långsiktiga reparations- och finansieringsplaner samt förhandla och ge utlåtande om dem;

 • göra framställningar och delta i ordnandet av skötselsystemet samt disponentverksamheten och underhållsuppgifterna;

 • delta i beredningen av avtal om underhåll och skötsel av bostadsrättshus och andra byggnader samt fastigheter;

 • delta i beredningen av sådana ombyggnader och renoveringar genom vilka fastigheter och byggnader fås att motsvara sedvanliga krav vid respektive tidpunkt;

 • delta i utarbetandet av principer för konkurrensutsättning som gäller ovan nämnda avtal och åtgärder och i beredningen av konkurrensutsättningar samt följa upp dem;

 • följa planeringen och genomförandet av nya objekt;

 • delta i beredningen av och förhandlingarna om ärenden som gäller överlåtelse eller upplösning av bostadsrättshus eller befrielse från begränsningar;

 • besluta om innehållet i ordningsstadgan;

 • besluta om principerna för uthyrning och utdelning av gemensamma bilplatser, bastur, tvättstugor och motsvarande utrymmen;

 • göra framställningar, förhandla och ge utlåtanden i andra ärenden som gäller boendeförvaltningen på föreningsnivå och i ärenden som boendekommittéerna föreslår;

 • överföra ett ärende som hör till samarbetsorganet till boendeförvaltningen på husnivå för behandling.

Protokoll från en bostadsrättsförenings bolagsstämma eller motsvarande beslutande organ eller protokoll över beslutsfattandet, om beslut om de ärenden som ska avgöras på bolagsstämman fattas utan att en bolagsstämma hålls, ska delges samarbetsorganet (46 §).

Utöver ovan nämnda uppgifter har samarbetsorganet:

 • rätt att utse en övervakare att följa och granska husägarens ekonomi och förvaltning (53 §).

 • rätt att välja en boenderepresentant och en ersättare från varje bostadsrättsförening till den riksomfattande delegationen för bostadsrättsärenden (54 §).

Samarbetsorganets uppgift är att sätta sig in i gemenskapen, fungera som ledningens samtalspartner, hjälpa styrelsen att bereda ärenden och informera de boende om beredningsprocesserna. Samarbetsorganet granskar ärendena med tanke på bostadsrättsföreningens övergripande intresse. En representant för bostadsrättshavarna är inte i samarbetsorganets arbete endast en representant för det egna objektet, utan hen behandlar föreningens ärenden som en helhet. Syftet med samarbetsorganet är att genomföra och övervaka ett jämlikt bemötande av alla bostadsrättsobjekt och en skötsel som baserar sig på objektets livscykelekonomi i föreningen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.