Skip to main content

Grunderna för bruksvederlag

Bostadsrättsföreningen ska ge bostadsrättshavarna uppgifter om grunderna för hur bruksvederlaget bestäms, utjämnas och graderas, om hur utjämningen påverkar bruksvederlaget samt om användningen av de medel som insamlats genom bruksvederlag. Uppgifterna ska ges vid boendestämman och till samarbetsorganet. De boende ska också ha tillgång till uppgifterna elektroniskt.


I kalkylen över bestämmandet av bruksvederlaget ska bostadsrättsföreningen anges separat för varje förening, utjämningsgrupp och hus för följande:

 • för vilka utgiftsposter bruksvederlag tas ut;

 • hur mycket man har för avsikt att sammanlagt använda av de belopp som samlats in i form av bruksvederlag till utjämning mellan olika bostadsrättshus, och hur utjämningen påverkar bruksvederlaget för ett enskilt bostadsrättshus;

 • hur mycket medel för ombyggnads-, underhålls- och skötselkostnader som ska samlas in och till vad medlen ska användas;

  • avsättning tillåts om lånet har godkänts som ett räntestödslån den 30 juni 2018 eller tidigare.

 • hur mycket medel för andra skyldigheter som bostadsrättshusets ägare har enligt lag som ska samlas in och till vad medlen ska användas;

  • förpliktelser som bostadsrättshusets ägare har enligt lag och som inte följer av att ägaren har handlat i strid med lag.

Bostadsrättsföreningen ska för varje räkenskapsperiod i samband med upprättande av bokslutet upprätta en efterkalkyl som gäller hela föreningen, utjämningsgruppen och bostadsrättshuset och av vilken framgår:

 • summan av bruksvederlag som tagits ut;

 • vilka utgiftsposter som har täckts med bruksvederlag;

 • finansieringsöverskottet eller finansieringsunderskottet för räkenskapsperioden, samt;

 • det kumulativa finansieringsöverskottet eller finansieringsunderskottet separat för varje förening, utjämningsgrupp och hus;

 • hur mycket avsättningar för ombyggnad, underhåll och skötsel som ingår i det kumulativa överskottet;

 • hur mycket avsättningar för andra lagstadgade skyldigheter som åligger bostadsrättshusets ägare som ingår i det kumulativa överskottet (51 §).


Uppgifterna för grunderna för bruksvederlag presenteras i kalkylform eftersom de måste vara formbundna och bero på bokföringen för att uppgifternas riktighet ska kunna säkerställas. Det väsentliga innehållet i kalkylerna och de förändringar som skett i siffrorna bör förklaras så att de är tillräckligt informativa och begripliga även för bostadsrättshavarna. Information om grunderna för utjämningen och hur objektets bruksvederlag påverkas ska på ett begripligt sätt göras tillgängligt för de boende.

Uppgifterna ska också vara tillgängligt digitalt för de boende. Om föreningen inte har ett webbaserat system för allmän distribution av information, kan uppgifterna på begäran skickas till invånarna per e-post.

Närmare information om bestämningen av bruksvederlaget finns i ARAs Guide för bestämning av bruksvederlag för bostadsrättsbostäder.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.