Skip to main content

Husnivå: Objektspecifik boendeförvaltning

Vid boendemötet beslutar bostadsrättshavarna om det lämpligaste sättet att ordna objektspecifik boendeförvaltning. Med bostadsrättsobjekt avses objekt för vilka ARA har godkänt byggnads-, ombyggnads- eller anskaffningslån och som kan omfatta ett eller flera bostadshus.

Bostadsrättslagen (393/2021) möjliggör alternativa och flexibla verksamhetsformer, beroende på föreningens storlek och de boendes intressen. Bostadsrättshavarnas beslutanderätt och möjligheter att påverka boendet är avsedda att förverkligas via boendeförvaltningen enligt bostadsrättslagen. Genom att delta i boendeförvaltningen har de boende en möjlighet att påverka enligt rättigheterna i bestämmelserna och det lönar sig att utnyttja dessa genom att delta.

I lagstiftningen har man skapat rättigheter till deltagande och tillgång till information samt möjligheter att påverka, men boendeförvaltningen bestämmer själv vilka funktioner den vill delta i inom ramen för lagen. I bostadsrättsobjektet kan man friare besluta om hur man vill sköta boendeförvaltningen.

Rättigheter kan tillgodoses av boendestämman, 12 boendekommittén eller boendeförvaltningen på något annat sätt som boendestämman beslutar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.