Skip to main content

Kan jag själv påverka bruksvederlagets belopp?

Vid varje bostadsrättsobjekt hålls årligen boendemöten där alla boende kan delta. Genom att delta i boendemöten kan du påverka frågor som gäller ditt boende. Vid boendestämman har bostadsrättshavarna i objektet rätt att utse en boendekommitté eller flera boendekommittéer för att verkställa de beslut som fattas på boendestämman.

Boendekommittén har bland annat rätt att i ärenden som gäller ett enda bostadsrättsobjekt:

  • delta i beredningen av budgetförslaget och förslaget till fastställande av bruksvederlag;

  • årligen presentera reparationsåtgärder som ska täckas med bruksvederlag och hyror;

  • delta i beredningen av husets långsiktiga reparationsplan och finansieringsplan.

Om du bor i en bostadsrättsbostad som ägs av en bostadsrättsförening, beslutar boendestämman om de utgifter för bruksvederlaget som föranleds av boendeförvaltningens uppgifter. Sådana utgifter är underhåll och skötsel av fastigheter och byggnader samt ombyggnader och reformer som höjer nivån på dem.

I bostadsrättsföreningar beslutar föreningsmötet om utgifterna för bruksvederlaget, med vilka föreningens övriga utgifter enligt lagen om bostadsrättsbostäder t.ex. kapitalutgifter för byggande och centralförvaltningens utgifter täcks.

Mer om ämnet

Boendeförvaltningens fyra nivåer

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 42 § Boendestämma och boendekommitté

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 44 § Boendekommitténs rättigheter i bostadsrättshuset

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.