Skip to main content

Minneslista för bostadsrättssamfundets revisor

Bestämmelser om upprättande av bokslut för ett bostadsrättssamfund finns i bokföringslagen (1336/1997), i speciallagen om samfund och i 11 kap. i lagen om bostadsrätt (393/2021).

Bestämmelser om revision och verksamhetsgranskning av en bostadsrättsförening finns dessutom i lagen om bostadsrättsföreningar (1072/1994).

Granska följande uppgifter av bifogade filer till bostadsrättssammanslutningens bokslut:

 • Åtskiljande av annan verksamhet och verksamhet enligt lagen om bostadsrätt. Finns det bifogat en resultaträkning över verksamhet enligt lagen om bostadsrätt och är andra uppgifter i skick?
 • Har i bilagorna uppgetts bostadsrättslägenheter som bostadssamfundet besitter och som lösts in?
 • Gällande egendomen, har varaktiga förpliktelser, inteckningar och förvaringsplatser för skuldebrev anmälts?
 • Har aktier och andelar i andra samfund som ägs av ett bostadssamfund anmälts?
 • Har bostadsägarsamfundets inlösningsansvar för dem som avstår från bostadsrätt antecknats i bokslutsdagens värde?
 • Har ett bostadssamfund prestationer för inlösning av bostadsrätt som förfallit till betalning enligt bokslutsdagen?
 • Är samfundets bruksvederlags- och efterräkningar anmälda i bilagorna?
 • Finns det i bilagorna till koncernbokslutet ett omnämnande av vilken egendom som omfattas av de begränsningar för användandet och överlåtelse som avses i lagen om bostadsrätt?

Kontrollera följande i verksamhetsberättelsens innehåll:

 • att det finns uppgifter om budgetgenomförandet och väsentliga förändringar
 • att det finns uppgifter om utjämningens effekt
 • att det finns uppgifter om det finansiella överskottets storlek
 • att syftet med verksamheten i ett bostadssamfund har förklarats
 • redogörelse för hur bostadsrättsbolagets ledning har handlat i enlighet med bostadsrättssammanslutningens intresse
 • regeringens proposition till åtgärder som gäller bostadsrättssammanslutningens vinst eller förlust

Kontrollera i balansräkningen av eget kapital och främmande kapital att anskaffningsvärdena för bostadsrättshus har specificerats

 • i fråga om bostadsrättsavgifter till eget kapital och
 • i fråga om statsunderstödd finansiering till främmande kapital.
 • Ytterligare ingår bostadsavgifterna i aktiebolagets balansräkning i fritt eget kapital.

Kontrollera ännu följande:

 • Bostadsrättssammanslutningen har inte beviljat penninglån eller ställt säkerhet för en skuld till en delägare eller medlem i sitt ägarsamfund eller till en medlem, disponent, revisor eller övervakare i ett motsvarande beslutfört organ i styrelsen, direktionen eller sammanslutningen eller i en bostadskommission eller motsvarande eller till någon som står i ett sådant förhållande till någon av dem som avses i 4 kap. 7 § 1 mom. 6 punkten i revisionslagen.
 • Om en bostadsrättssammanslutning är ett aktiebolag, innehåller i bilagorna till bokslutet för ett samfund som äger aktier ett omnämnande av vilka aktier som omfattas av de begränsningar för användandet och överlåtelse som avses i lagen om bostadsrätt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.