Skip to main content

Övervakare utsedd av boendestämman

Boendestämman har rätt att utse en övervakare att följa och granska skötseln av bostadsrättsobjektets ekonomi och förvaltning.

Övervakaren ska ha den yrkeskompetens som uppgiften förutsätter. Övervakarens mandattid är densamma som mandattiden för en revisor i en bostadsrättsförening. Övervakaren ska avge sin berättelse om utförandet av sitt uppdrag till den som valt hen. Berättelsen ska också delges bostadsrättsföreningen.

Övervakaren har samma rätt att få upplysningar om objektets eller bostadsrättsföreningens ekonomi och förvaltning som bostadsrättsföreningens revisor. På övervakarens tystnadsplikt och skadeståndsansvar tillämpas vad som föreskrivs om tystnadsplikt och skadeståndsansvar för revisorer i bostadsrättsföreningar.

Om boendeförvaltningsmötet eller boendekommittén valt en revisor för en förening som äger ett bostadsrättshus eller om en revisor har valts bland personer som boendeförvaltningsmötet eller boendekommittén föreslagit, sköter revisorn också de övervakaruppgifter som avses i 1 mom., om det inte särskilt har valts en övervakare (53 §).


Övervakaren väljs för att granska det ärende som den som valt övervakaren angett, till exempel bestämning av bruksvederlag. På så sätt undviker man överlappande av bostadsrättsföreningens lagstadgade revision och även överlappande kostnader. En övervakare som utsetts av boendeförvaltningen kan koncentrera sig på att kontrollera att de boendes intressen, såsom självkostnadsprincipen, tillgodoses.

Den objektspecifika övervakaren har rätt att få objektspecifik information för att utföra sina uppgifter. Boendeförvaltningen på husnivå kan lägga fram förslag för samarbetsorganet eller fästa samarbetsorganets uppmärksamhet vid ett objektspecifikt ärende som kräver inspektion av en övervakare.

Övervakarens behörighet

Övervakaren förutsätts ha den yrkeskompetens som uppgiften kräver. Övervakaren ska ha kännedom om och erfarenhet av ekonomiska och juridiska frågor. Övervakaren förutsätts dock inte ha motsvarande kompetens som en CGR- eller GR-revisor som utför lagstadgad revision. Av övervakaren kan dock förutsättas sådan kännedom om föreningens eller bostadsrättsobjektets ekonomiska och juridiska grunder att hen på ett tillräckligt tillförlitligt sätt kan utföra de uppgifter som samarbetsorganet eller boendestämman anvisar hen.

Som objektspecifik övervakare kan godkännas till exempel en person med motsvarande kompetens som en verksamhetsgranskare i ett bostadsaktiebolag, som ska ha sådan kännedom om och erfarenhet av ekonomiska och juridiska frågor som med beaktande av arten och omfattningen av föreningens verksamhet behövs för skötseln av uppgiften.

Det kan förutsättas mer omfattande yrkeskompetens av en övervakare som utsetts av samarbetsorganet, eftersom uppgiften också är mer krävande. Övervakaren på föreningsnivå borde ha kompetens i ekonomiska och juridiska frågor i hela föreningen.

Om det ändå inte finns en person med tillräcklig kompetens som övervakare och boendeförvaltningen ändå anser att en övervakare är nödvändig, kan till exempel en auktoriserad revisor väljas för uppgiften.

Övervakaren kan få ett skäligt arvode för arbetet och kostnadsersättning enligt prövning. Kostnaderna för den objektspecifika övervakaren betraktas som kostnader för objektet i fråga och kan täckas med objektets bruksvederlag.

Övervakarens tystnadsplikt och skadeståndsansvar

För övervakaren gäller samma tystnadsplikt som för föreningens revisor. Övervakaren omfattas av tystnadsplikt i fråga om de omständigheter som hen fått reda på om den förening som är föremål för övervakningen. Övervakaren får inte röja dessa omständigheter för utomstående. Undantag från tystnadsplikten kan göras om övervakaren med stöd av lagen ska anmäla eller uttala sig om ett ärende eller om den till vars förmån tystnadsplikten har föreskrivits ger sitt samtycke till att saken röjs. Tystnadsplikten gäller inte heller en omständighet som en myndighet, domstol eller ett tillsynsorgan för revision med stöd av lagen har rätt att få kännedom om eller som redan har kommit till allmän kännedom.

Övervakaren är skyldig att ersätta skada som hen i egenskap av övervakare uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat föreningen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.