Skip to main content

På vilka grunder kan mitt bruksvederlag höjas?

Bruksvederlaget för en bostadsrättsbostad kan höjas på basis av de ökade allmänna kostnaderna. När finansieringsutgifterna samt utgifterna för fastighetens skötsel och underhåll stiger påverkar de bruksvederlagen i form av höjningar.

Höjningarna av bruksvederlagen kan också påverkas av ett eventuellt underskott från tidigare år. Om man alltså tagit ut för lite bruksvederlag under de föregående åren i förhållande till utgifterna, ska de beaktas i bruksvederlagen för de följande åren.

Bruksvederlaget för statligt stödda bostadsrättsbostäder ska vara lägre än den hyra som i allmänhet tas ut för hyresbostäder med samma bruksvärde, när lägenheternas har likvärdigt läge.

Om ditt bruksvederlag höjs, ska bostadsrättssamfundet skriftligen underrätta dig om detta senast två månader innan det nya vederlaget träder i kraft. Samtidigt ska sammanslutningen meddela grunden för höjningen och det nya bruksvederlaget.

Bostadsrättssammanslutningen behöver inte anmäla en sådan höjning av avgiften som grundar sig på förbrukningen eller antalet personer som bor i din lägenhet. Sådan är till exempel en vattenavgift som baserar sig på antalet personer eller på förbrukning. Om ersättningen grundar sig på förbrukning ska du informeras om förbrukningen under varje betalningsperiod.

Mer om ämnet

Vad innebär självkostnadsprincipen?

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.