Skip to main content

Vad är en efterkalkyl?

Efterkalkylen är en prestationsbaserad penningflödeskalkyl för bostadsrättssammanslutningen som upprättas i för bokslutstidpunkten över olika vederlagsintäkter och de utgifter som ska täckas med dem. I efterkalkylen anges händelser som hör till räkenskapsperioden, men inte till exempel avskrivningar, bokslutsdispositioner och bostadshusreserveringar.

Enligt lagen om bostadsrättsbostäder ska bostadsrättssammanslutningen för varje räkenskapsperiod utifrån sin bokföring för räkenskapsperioden i samband med upprättande av bokslutet upprätta en efterkalkyl som gäller hela sammanslutningen, utjämningsgruppen och bostadsrättshuset (objekt) och av vilken framgår

  • summan av bruksvederlag som tagits ut

  • vilka utgiftsposter som har täckts med bruksvederlag

  • finansieringsöverskottet eller finansieringsunderskottet för räkenskapsperioden

  • det kumulativa finansieringsöverskottet eller finansieringsunderskottet separat för varje samfund, utjämningsgrupp och hus

  • hur mycket avsättningar för ombyggnad, underhåll och skötsel som ingår i det kumulativa överskottet;

  • hur mycket avsättningar för andra lagstadgade skyldigheter som åligger bostadsrättshusets ägare som ingår i det kumulativa överskottet.

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 51 § Bostadsrättssammanslutningens skyldighet att lämna uppgifter om grunderna för bruksvederlagen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.