Skip to main content

Vad innebär gradering i bostadsrättsbostäder?

Med gradering  i bostadsrättsbostäder avses att det sammanlagda vederlaget för ett enskilt hus fördelas på och debiteras av lägenheterna på någon annan grund än bostadens verkliga yta. Syftet med graderingen är att fördela kostnaderna för husets byggnad och skötsel på de enskilda lägenheterna så rättvist som möjligt. Graderingen gäller endast bruksvederlagen och med den kan objektets bostadsrättsavgifter inte ändras.

Vid gradering kan den kalkylmässiga ytan som utgör grunden för bestämningen av bruksvederlaget till exempel bli större för små lägenheter och den kalkylmässiga ytan för stora lägenheter minska. Den graderade totala ytan i ett hus motsvarar ändå den totala ytan som i verkligheten används för boende.

Vid graderingen ska det beaktas bruksvederlaget för likadana lägenheter i ARA-objekt ska vara lika. Inom samma objekt är det alltså inte möjligt att ta ut olika bruksvederlag av olika boende, om bostäderna med avseende på storlek, utrustning, läge och skick är likadana. Bruksvederlaget får heller inte vara högre än de hyror som tas ut för andra lägenheter med motsvarande bruksvärde som finns på samma ort.

Ändring av graderingen

Ändringen av graderingen ska behandlas inom boendeförvaltningen och tillsammans med invånarna bör man sträva efter ett rättvist och skäligt slutresultat. Enligt lagen har boendeförvaltningen dock inte rätt att besluta om graderingen. Beslut om ändring av graderingen fattas av bostadsrättsobjektets ägare som också ansvarar för att graderingen är rättvis och skälig. Om en ändring av graderingen medför att bruksvederlaget för någon lägenhet höjs, ska ändringen periodiseras över flera år så, att oskäliga höjningar av bruksvederlaget undviks.

Om man vill ändra graderingen ska bostadsrättshusets ägare ansöka om tillstånd för detta hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. Om en ändring av graderingen är nödvändig för att bruksvederlagen i bostadsrättsobjektet ska fördelas rättvist eller för att en skälig och rättvis bruksvederlagsnivå ska uppnås i alla bostäder i bostadsrättsobjektet, kan ARA godkänna ändringen av graderingen. Ett villkor för godkännandet är också att ändringen av graderingen inte får medföra oskäliga höjningar av bruksvederlagen.

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 35 § Utjämning av bruksvederlag och gradering av ytor i fråga om statligt stödda bostadsrättsbostäder

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.