Skip to main content

Vad innebär utjämning av bruksvederlaget?

Med utjämning av bruksvederlagen för bostadsrättsbostäder avses att vissa kostnader för hela bostadsrättssamfundet kan utjämnas mellan olika bostadsrättshus med samma ägare.

Den som äger ett bostadsrättshus ska ge de boende i bostadsrättshuset uppgifter om grunderna för hur bruksvederlaget bestäms och utjämnas och om hur utjämningen påverkar bruksvederlaget.

Kostnader som kan utjämnas

Följande kostnader kan utjämnas mellan olika hus:

  • gemensamma skötselutgifter för alla hus, såsom tomthyra, fastighetsskatt, allmänna kostnader för förvaltning och marknadsföring samt försäkringar

  • utgifter för årliga reparationer som utan utjämning skulle kunna höja bruksvederlagen för ett enskilt objekt oskäligt mycket. För sådana reparationer görs inga separata avsättningar på förhand.

  • större utgiftsposter, såsom låneamorteringar, räntor samt reparations- och ombyggnadskostnader.

Med årliga reparationsutgifter avses inte sådana utgifter för vilka man på förhand förbereder sig med en separat reparationsreservering.

Kostnader som inte får utjämnas

Sådana skötselutgifter som den boende kan påverka genom sin egen verksamhet får dock inte utjämnas. Sådana kostnader är till exempel uppvärmnings-, el-, vatten- och servicekostnader samt övriga underhållskostnader. Dessutom får utjämning inte göras för sådana årliga reparationer som inte blir oskäliga för en enskild fastighet.

Målet med utjämningen

Målet med utjämningen är att

  • bruksvederlagen ska vara rättvisa för boende i olika hus,

  • bruksvederlagen ska vara skäliga och utvecklas jämnt,

  • bruksvederlagen så bra som möjligt ska motsvara bostädernas bruksvärde

sammanslutningen ska klara av alla förpliktelser som enligt lag ankommer på den.

Hur kan man göra utjämningen?

Lagen innehåller inga bestämmelser om hur utjämningen ska göras. Utjämningen kan till exempel göras på grundval av ytan eller genom att poängsätta objekten utifrån bruksvärdet, varvid till exempel husets ålder, läge och standard beaktas vid utjämningen. Med hjälp av bruksvärdet kan huset värderas i förhållande till andra hus i samma utjämningsgrupp. Bruksvärdet kan ändras t.ex. genom en renovering som höjer kvalitetsnivån.

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 35 § Utjämning av bruksvederlag och gradering av ytor i fråga om statligt stödda bostadsrättsbostäder

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.