Skip to main content

Asukaskokous

Asukaskokous on kutsuttava koolle vähintään kerran kalenterivuodessa käsittelemään asukashallinnon asioita. Se on myös kutsuttava viipymättä koolle käsittelemään asukashallinnon asiaa, jos sitä vaatii vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista ilmoittamaansa asiaa varten.

  • Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat 18 vuotta täyttäneet asumisoikeuden haltijat.

  • Asukaskokouksen kutsuu koolle asukastoimikunta tai, jos sitä ei ole, asumisoikeusyhteisö (47 §).

Asukaskokouksella on oikeus

  • nimetä ehdokkaita yhtiön hallitukseen tai vastaavaan toimielimeen (52 §);

  • valita asukastoimikunta tai useampia asukastoimikuntia (42 §, 43 §);

  • valita valvoja seuraamaan ja tarkastamaan asumisoikeuskohteen talouden ja hallinnon hoitoa (53 §).

Lisäksi asukaskokous

  • päättää asukastoimikunnan jäsenten lukumäärän ja valintatavan (§ 43)

  • voi päättää, ettei asukastoimikuntaa aseteta toistaiseksi tai seuraavalle toimikaudelle, vaan sille kuuluvat tehtävät tai osan niistä hoitaa asukaskokous, asukastoimikunnan sijaan valittava luottamushenkilö tai asumisoikeusyhteisö (42 §)

  • voi erottaa asukastoimikunnan tai sen jäsenen kesken toimikauden, jos esitystä kannattaa vähintään puolet kokouksessa läsnä olevista tai edustetuista äänioikeutetuista (43 §).

Kutsu

Kutsu asukaskokoukseen on toimitettava kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä kokouksen aika ja paikka, jos kokous järjestetään lähikokouksena, sekä mahdollisuudesta osallistua sähköisesti kokoukseen. Kirjallinen kokouskutsu on toimitettava asumisoikeusasunnon postiosoitteella tai sähköpostilla, jos asumisoikeuden haltija on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa (47 §).


Asumisoikeuslain 47 §:ssä mainitaan, että asukaskokouksen kutsuu koolle asukastoimikunta tai jos sitä ei ole, asumisoikeusyhteisö. Asukastoimikunta voi halutessaan antaa asukaskokouksen koollekutsumisen asumisoikeusyhteisön edustajan, kuten esimerkiksi isännöitsijän tehtäväksi. Koollekutsujasta voidaan sopia, koska yhteisöllä on kattavasti tiedossa asumisoikeuden haltijat sekä heidän yhteystietonsa.

Jos koollekutsujana toimii asukastoimikunta, yhteisö voi luovuttaa asukastoimikunnan puheenjohtajalle kohteen asumisoikeuden haltijoiden nimet, postiosoitteet ja sähköpostiosoitteet kutsun toimittamista varten. Yhteisön tai asumisoikeuden haltijan antamia henkilötietoja ja -luetteloita sekä yhteystietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on annettu. Tiedot tulee säilyttää huolellisesti tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Jos kokous järjestetään lähi- tai hybridikokouksena, olisi hyvä, että kokouspaikka olisi mahdollisimman lähellä kohteen asukkaita. Näin mahdollistetaan kaikille vaivaton tapa osallistumiseen. Kutsu asukaskokoukseen voidaan lähettää postitse tai sähköpostilla, jos asumisoikeuden haltija on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa. Kokouskutsun tulee olla aina myös talon ilmoitustaululla, joka on hyvä ja kaikki asukkaat tavoittava viestintäkanava. Kokouksessa käsiteltävien asioiden liitteisiin tulisi päästä tutustumaan hyvissä ajoin ennen kokousta. Informaation tulisi olla helposti saatavilla sähköisesti esimerkiksi taloyhtiön verkkosivuilla.

Kutsussa mainitut asiat muodostavat kokouksen esityslistan päätettävistä asioista, jotka kirjataan pöytäkirjaan. Esityslistassa mainittujen asioiden jälkeen keskustelua voidaan jatkaa vapaamuotoisemmin. Jos kokouksen koolle kutsuminen on laiminlyöty, ARA voi oikeuttaa jonkun asukkaista kutsumaan kokouksen koolle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.