Skip to main content

Boendestämma

Boendestämman ska sammankallas minst en gång per kalenderår för behandling av de ärenden som gäller i boendeförvaltningen. Den ska också utan dröjsmål sammankallas för att behandla ett ärende som gäller boendeförvaltningen om minst en tiondel av de röstberättigade kräver det för ett meddelat beslut.

  • Röstberättigade och valbara är bostadsrättshavare som fyllt 18 år.

  • Boendestämman sammankallas av boendekommittén eller, om en sådan finns, av en bostadsrättsförening (47 §).

Boendestämman har rätt att

  • nominera kandidater till föreningens styrelse eller motsvarande organ (52 §);

  • välja en eller flera boendekommittéer (42 §, 43 §);

  • utse en övervakare att följa och granska skötseln av bostadsrättsobjektets ekonomi och förvaltning (53 §).

Dessutom kan boendestämman

  • besluta om antalet medlemmar i boendekommittén och sättet att välja medlemmar (§ 43);

  • besluta att någon boendekommitté inte ska tillsättas tills vidare eller för följande mandatperiod, utan att dess uppgifter helt eller delvis ska skötas av boendestämman, en förtroendevald som utses i stället för boendekommittén eller bostadsrättssamfundet (42 §);

  • kan avskeda boendekommittén eller en medlem av den under mandatperioden om förslaget biträds av minst hälften av de röstberättigade som är närvarande eller representerade vid stämman (43 §).

Kallelse

Kallelse till boendestämman ska utföras två veckor i förtid. I kallelsen skall nämnas de ärenden som behandlas vid stämman samt tid och plats om stämman ordnas som ett närmöte, samt möjligheten att delta i stämman elektroniskt på distans. En skriftlig kallelse till stämman ska skickas till bostadsrättsbostadens postadress eller per e-post, om bostadsrättshavaren har uppgett sin e-postadress (47 §).


I 47 § i bostadsrättslagen nämns att bolagsstämman sammankallas av boendekommittén eller, om en sådan inte finns, av en bostadsrättsförening. Boendekommittén kan, om den så önskar, utse en representant för bostadsföreningen för att sammankalla boendestämman, till exempel en disponent. Man kan komma överens om sammankallare eftersom föreningen har omfattande kännedom om bostadsrättshavarna och deras kontaktinformation.

Om boendekommittén är sammankallare kan föreningen överlåta bostadsrättshavarnas namn, postadresser och e-postadresser till boendekommitténs ordförande för att skicka kallelsen. De personuppgifter, förteckningar och kontaktuppgifter som föreningen eller bostadsrättshavaren har lämnat får endast användas för det ändamål för vilket de har getts. Uppgifterna ska förvaras omsorgsfullt i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Om mötet ordnas som ett när- eller hybridmöte är det bra om mötesplatsen ligger så nära objektets boende som möjligt. På så sätt möjliggörs ett enkelt sätt för alla att delta.

Kallelsen till boendestämman kan skickas per post eller e-post om bostadsrättshavaren har uppgett sin e-postadress. Möteskallelsen ska också alltid finnas på husets anslagstavla som är en bra kommunikationskanal som når alla invånare. Man bör i god tid före mötet kunna bekanta sig med bilagorna till de ärenden som ska behandlas på mötet. Informationen ska vara tillgänglig i elektronisk form, till exempel på bostadsaktiebolagets webbplats.

De ärenden som nämns i kallelsen utgör mötets föredragningslista över de ärenden som ska avgöras och som antecknas i protokollet. Diskussionen kan fortsätta på ett friare sätt efter att mötesdeltagarna gått igenom föredragningslistan.

Om kallelsen till mötet försummats kan ARA berättiga någon av de boende att sammankalla mötet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.