Skip to main content

Kandidatuppställning

Boendestämman har rätt att nominera kandidater:

  • till styrelsen för ett bostadsaktiebolag eller ett fastighetsaktiebolag vars syfte är att äga eller besitta ett eller flera bostadsrättshus;

  • till ett annat ägarsamfund som avses i 1 punkten och vars syfte är att äga och besitta ett eller flera hus som avses i denna lag, till en styrelse eller ett motsvarande organ eller, om ärenden som gäller skötsel, underhåll eller beredning och verkställighet av budgeten i fråga om ett bostadsrättshus huvudsakligen hör till något annat organ i ägarsamfundet, till detta organ;

  • ett ägarsamfund vars huvudsakliga syfte är att äga och besitta ett eller flera bostadsrättshus till det organ som särskilt har till uppgift att sköta, underhålla eller bereda och verkställa bostadsrättshuset.

Av de kandidater som avses i 1 mom. ska minst 40 procent av medlemmarna och alltid minst två personer väljas till den styrelse som avses i det momentet, till motsvarande organ eller till något annat organ. Om ett organ som avses i 1 mom. 3 punkten inte finns ska den vars uppgifter ärenden som gäller skötsel, underhåll eller beredning och verkställighet av budgeten i fråga om ett bostadsrättshus som avses i denna lag hör sköta dessa ärenden i samarbete med de boendeförvaltningsorgan som avses i denna lag (52 §).


Styrelserna för 2-5 personer har två bostadsrättshavare, styrelserna för 6- 7 personer tre och så vidare. Bostadsrättsföreningen väljer en eller flera boendemedlemmar till bolagets styrelse bland de nominerade kandidaterna.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.