Skip to main content

Överföring av behörighet

Samarbetsorganet kan överföra sin behörighet till en kommitté som väljs bland medlemmarna. Samarbetsorganet kan besluta att ingen samarbetsorgan tillsätts för den följande mandatperioden, utan att de uppgifter eller en del av dem som hör till samarbetsorganet sköts av bostadsrättsföreningen (45 §).


Inrättandet av ett samarbetsorgan kan anpassas efter den rådande praxisen och de lämpliga sätten i varje förening. Bostadsrättsföreningarna är olika i fråga om storlek, praxis och förvaltningsstruktur. Syftet med samarbetsorganets storlek, mötesfrekvens och valet av eventuella underkommittéer ska vara lämpligt för varje förening. I stora bostadsrättsföreningar kan medlemmarna väljas genom val så att samarbetsorganets storlek inte blir för stor.

Arbetsfördelningen mellan den objektspecifika boendeförvaltningen och samarbetsorganet ska vara flexibel, varvid ärendena kan behandlas på den nivå som de hör till inom boendeförvaltningen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.