Skip to main content

Samarbetsorganets möte

Samarbetsorganet ska sammankallas minst en gång per kalenderår för att behandla de ärenden som gäller boendeförvaltningen. Den ska också utan dröjsmål sammankallas för att behandla ett ärende som gäller boendeförvaltningen om minst en tiondel av de röstberättigade kräver det för ett meddelat beslut.

  • En tiondel av de röstberättigade avser bostadsrättshavare som är medlemmar i ett samarbetsorgan

  • Samarbetsorganet sammankallas av ordföranden eller vid hens förhinder av vice ordföranden eller, om sådana inte valts, av bostadsrättsföreningen.

Kallelsen till samarbetsorganets möte ska skickas en vecka före mötet.

I kallelsen skall nämnas de ärenden som behandlas vid mötet samt tid och plats om mötet ordnas som ett närmöte, samt möjligheten att delta i mötet elektroniskt på distans. En skriftlig kallelse till mötet ska skickas till bostadsrättsbostadens postadress eller per e-post, om bostadsrättshavaren har uppgett sin e-postadress (47 §).


Om kallelsen till mötet försummats kan ARA berättiga någon av de boende att sammankalla mötet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.