Skip to main content

Styrelsearbete

Styrelsen har så kallad allmän behörighet i ett aktiebolag, vilket innebär att allt beslutsfattande som enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen inte hör till något annat beslutsorgan, såsom bolagsstämman eller verkställande direktören, är på styrelsens ansvar.

Styrelsen är till sin karaktär ett så kallat förtroendeorgan. En styrelseledamot måste kunna avskedas när som helst, däremot måste medlemmen själv, om hen så önskar, också fritt kunna avgå från sitt förtroendeuppdrag.

En boendemedlem i föreningens styrelse är jämbördig med föreningens representanter i ärenden som styrelsen ansvarar för. En styrelseledamot som representerar de boende ska främja hela föreningens intresse och hen är inte representant för ett enskilt bostadsrättsobjekt i styrelsen.

I bostadsaktiebolag hör de allmänna behörigheterna till bolagsstämman. Utgångspunkten i bostadsaktiebolag är alltså att bolagsstämman har behörighet i alla sådana ärenden som inte uttryckligen har ålagts styrelsen.

Styrelsearbetet förutsätter också ekonomiskt kunnande på krävande nivå. Boendemötena bör alltså föreslå en representant med tillräcklig ekonomisk kompetens för styrelsen. Föreningarna kan vid behov också ge utbildning i styrelsearbete och ansvar i anslutning till uppgiften.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.