Skip to main content

Överlåtelse till make/maka, familjemedlem eller nära släkting

Som bostadsrättshavare kan du överlåta bostadsrätten till

  • din make/maka

  • en familjemedlem som vid tidpunkten för överlåtelsen är stadigvarande bosatt i lägenheten

  • en släkting i rätt upp- eller nedstigande led.

En förutsättning för överlåtelsen är att du som bostadsrättshavare har bott i lägenheten i minst två år. Överlåtelsepriset får vara högst det belopp som motsvarar återbäringen av bostadsrättsavgiften.

Vem betraktas som familjemedlem eller släkting i en överlåtelsesituation?

Det finns ingen uttömmande definition för vem som betraktas som familjemedlem. Åtminstone bostadsrättshavarens och dennes makes föräldrar och far- och morföräldrar, barn och barnbarn samt bostadsrättshavarens och makens syskon kan komma i fråga. Från fall till fall kan även en annan person betraktas som familjemedlem.

Släkting i rätt nedstigande led är bostadsrättshavarens barn och barnbarn.

Släktingar i rätt uppstigande led är bostadsrättshavarens mor, far samt mor- och farföräldrar.

Se till att det i bostadsrättsavtalet görs en anteckning om återbetalning av bostadsrättsavgiften och om att bostadsrätten upphör. Du befrias från skyldigheterna när din bostadsrätt har antecknats som upphörd.

Mer om ämnet

Återbäring av bostadsrättsavgiften

Skyldighet till boendetid vid överlåtelser

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 57 § Avstående från bostadsrätt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.